Publikation

Begränsad klimatpåverkan

– underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019
Vindkraftverk i grönt landskap.

Om publikationen

Begränsad klimatpåverkan är ett av de 16 miljökvalitetsmål som ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Miljökvalitetsmålen är antagna av riksdagen och ska fungera som riktlinjer för det konkreta miljöarbetet.

Rapporten för Begränsad klimatpåverkan utgör underlag till Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålen. Innehållet beskriver klimatets tillstånd idag och scenarier för den fortsatta utvecklingen. Vidare analyseras drivkrafter samt styrmedel. Nationella och internationella åtgärder inom området diskuteras – vilka åtgärder som genomförts och vilka ytterligare insatser som behövs. Ett mer omfattande underlag kommer i mars 2019 i samband med att Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan redovisas.

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått, bedömningen är att målet inte kommer att nås med befintliga och beslutade styrmedel. För att nå målet behövs samhällsförändringar och teknikutveckling. Stärkta ambitioner i klimatsamarbetet globalt och inom EU krävs, liksom skärpta och nya nationella styrmedel.

Rapporten är ett av underlagen till den samlade slutrapport om arbetet med att nå miljömålen som Naturvårdsverket redovisade till regeringen i januari 2019.

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019.

ISBN
978-91-620-6859-2
Utgiven
‎1‎/‎1‎/‎2019
Sidor
36
Omslag till 978-91-620-6859-2