Publikation

Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Vägledning för prövningen

Om publikationen

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel innehåller bestämmelser som innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från den kommunala nämnden använda växtskyddsmedel inom vattentäktzon, primär och sekundär skyddszon inom vattenskyddsområde. Tillståndsplikt för användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden kan också gälla enligt lokala vattenskyddsföreskrifter som beslutats med stöd av 7 kap. miljöbalken.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har därmed ett gemensamt ansvar för vägledning i frågorna som rör tillståndsprövning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden. Myndigheterna har därför valt att utarbeta en gemensam vägledning för frågorna. Det är myndigheternas förhoppning att vägledningen ska bidra till att handläggningen av tillståndsansökningar inom vattenskyddsområden ska förenklas och bli mer enhetlig över landet.

Innehållet i denna vägledning ersätter Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2000:7) för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, samt i relevanta delar Naturvårdsverkets allmänna råd (97:3) om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel, vilka båda har upphört att gälla den 1 november 2015.

Vägledningen har tagits fram gemensamt av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten men har getts ut i Havs- och vattenmyndighetens rapportserie. (Havs- och vattenmyndigheten. ISBN 978-91-87967-15-3.)

ISBN
978-91-620-6718-2
Utgiven
‎5‎/‎15‎/‎2016
Sidor
40
Omslag publikation 6718-2.