Publikation

Åtgärdsprogram för ortolansparv

Om publikationen

Emberiza hortulana

Ortolansparven, Emberiza hortulana, trivs i ett mosaikartat jordbrukslandskap med tillgång på bar jord. De senaste decennierna har en allt större andel av de svenska ortolansparvarna återfunnits på markberedda hyggen i Norrland. Ortolansparven behöver sångplatser i form av till exempel träd eller stenblock. I odlingslandskapet häckar den bland annat i kanten av åkerholmar, ute i öppna fält och i salixodlingar. Under häckningen matas ungarna med insekter som föräldrarna företrädesvis söker på öppen jord.

I dag är den försvunnen från sydligaste Sverige och populationen i Mälardalen har minskat kraftigt de senaste decennierna. I Uppland var minskningen i storleksordningen 90-95% under perioden 1980-2010. De tätaste populationerna finns för närvarande längs Norrlandskusten. En beräkning av landets totala bestånd anger drygt 3700 par år 2012, med de flesta i Västerbotten (ca 1800 par) och Norrbotten (ca 1000 par).

Tillbakagången kan kopplas till förändringar inom jordbruket såsom färre småbiotoper, igenväxning och mer höstsådda grödor.

Den högst prioriterade åtgärden i programmet är att skapa födosöksområden med bar jord. I Norrland är det viktigt med kartläggning av var fåglarna finns samt att en dialog kommer igång med skogsbrukets aktörer.

ISBN
978-91-620-6781-6
Utgiven
‎3‎/‎31‎/‎2017
Sidor
51
Författare
Petter Haldén, Åke Berg och Niina Sallmén
Omslag publikation