Publikation

Åtgärdsprogram för fjällräv

(Vulpes lagopus)
Fjällräv.

Om åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet har förlängts till 2027 och en ny åtgärdstabell ska tas fram för perioden 2023–2027.

Åtgärdsprogrammet är en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2017–2021 för att förbättra fjällrävens bevarandestatus. Åtgärderna samordnas mellan olika intressenter, vilket får till följd att kunskapen om och förståelsen för arten eller naturtypen ökar.

Fjällräven (Vulpes lagopus) är ett av Sveriges mest hotade däggdjur. Från att ha varit en relativt vanlig syn i fjällen under 1800-talet har populationen genom intensiv jakt reducerats kraftigt. Trots att arten fridlystes 1928 i Sverige fortsatte antalet att sjunka och på 1970-talet uppskattades antalet vuxna djur i hela den svenska fjällkedjan till cirka 90 individer.

För att fortsätta gynna fjällrävsstammens återhämtning krävs fortsatta insatser med stödfodring och rödrävsjakt. Ett ökande hot är dessutom risken för att parasiter som skabb och dvärgbandmask ska få fäste i fjällrävsstammen. Det krävs därför även bevakning av fjällrävarna för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka och behandla sjukdomsutbrott innan de får storskalig spridning i fjällkedjan.

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är ett av flera verktyg för att nå det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv, och även de övriga sex ekosystemrelaterade miljökvalitetsmålen. Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper bidrar även till att uppnå Aichimål 12 inom Konventionen för biologisk mångfald som handlar om att senast 2020 ha förbättrat hotade arters bevarandestatus och mål 15, delmål 15.5 i de Globala målen för hållbar utveckling om att hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Länsstyrelsen i Västerbottens län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6780-9
Utgiven
‎7‎/‎17‎/‎2017
Sidor
74
Författare
Naturvårdsverket och Norges Miljödirektorat.
Omslag publikation