Publikation

Åtgärdsprogram för brynia

Närbild av brynia.

Om rapporten

Brynia är en relativt stor mossa som växer på rötter, socklar och stenar, främst i äldre löv- eller blandskog. Arten förekommer i blöta skogklädda källmiljöer eller på översvämnings­påverkade trädklädda stränder längs bäckar eller större vattendrag. Brynia är skildkönad och kapslar är ovanliga. Utbredningen i Sverige är idag koncentrerad till Hallands och Västra Götalands län.

Brynia är rödlistad som sårbar (VU) och förekommer på 31 lokaler, varav åtta har någorlunda stora populationer. Femton av lokalerna är idag formellt skyddade.

Habitaten är känsliga och generellt viktiga att värna vid exempelvis åtgärder inom skogsbruket. Därför är information till markägare på och omkring lokalerna betydelsefull, liksom skötsel eller restaurering av kända lokaler. Då arten har dålig spridningsförmåga kan transplanteringsförsök vara en viktig åtgärd. I åtgärdsprogrammet föreslås också inventeringar och studier av populationsdynamik för att öka kunskapen kring arten.

 

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.


- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6715-1
Utgiven
‎6‎/‎30‎/‎2015
Sidor
31
Författare
Henrik Weibull