Publikation

Åtgärdsprogram för hotade insekter på krisslor

Äng av krisslor.

Om publikationen

Programmet behandlar sex fjärilsarter och tre skalbaggar som alla är knutna till värdväxten krissla (Inula salicina) eller luddkrissla (Inula britannica). Arterna finns i kalktrakter, men har missgynnats i dagens igenväxande kulturlandskap. Samtidigt är programmets arter känsliga för många av de idag vanligaste hävdformerna. Åtgärderna måste därför beakta balansgången mellan igenväxning och hävd. observationer tyder på att flera av insekterna missgynnas betydligt mer av igenväxning än värdväxten. Vidare verkar de föredra tämligen glesa krisslebestånd.

Under programtiden föreslås att ett antal lokaler restaureras och därefter skötas på ett sätt som gör att både insekter och värdväxter är stabila eller ökande. Lokaler som hyser värdväxter intill befintliga insektslokaler bör restaureras så att de blir lämpliga för nykolonisation. På kända förekomstlokaler bör skötselformer ses över och miljöersättningsregler tillämpas så att skötseln passar arterna.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6632-1
Utgiven
‎8‎/‎31‎/‎2014
Sidor
97
Författare
Tommy Lennartsson och Jan-Olov Björklund.
Omslag publikation.