Publikation

Åtgärdsprogram för almblombock

(Pedostrangalia revestita)
Almblombock.

Om åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet har förlängts i sin nuvarande form och gäller fram till 2023.

Almblombock (Pedostrangalia revestita) är en långhorning som finns i sydöstra Sverige. Almblombock utvecklas i en speciell typ av brunrötad ved som kan bildas vid skador på levande lövträd. Utvecklingen sker i gränszonen mellan den rötade och den friska veden som finns vid avsågade/brutna grenar och runt håligheter.

Arten är främst knuten till alm, men har också påträffats i andra trädslag, bland annat ek. Almblombocken har gått tillbaka till följd av den förändring som skett i landskapet med en likriktning av skogs- och odlingsmark. En minskad areal av främst äldre ädellövskog och nedtagning av rötskadade träd har missgynnat arten.

Det största hotet mot arten är minskningen av alm. Sedan 1980-talet har almsjukan slagit hårt mot almarna i Sverige och hundratusen-tals träd har dött, vilket påverkar almblombocken mycket negativt. Bevarandearbetet inriktas på inventeringar, undersökningar och att sköta, restaurera och nyskapa livsmiljöer.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

Länsstyrelsen i Blekinge län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6648-2
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2014
Sidor
41
Författare
Andreas Malmqvist och Niklas Franc.
Omslag publikation.