Publikation

Åtgärdsprogram för att följa miljökvalitetsnormen för buller

Sammanställning av framtagna åtgärdsprogram år 2013 enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller
Gatukorsning.

Om publikationen

Kommuner med fler än 100 000 invånare och Trafikverket ska vart femte år utföra bullerkartläggningar och utarbeta åtgärdsprogram för att begränsa omgivningsbullrets skadliga effekter på människors hälsa. Detta regleras i förordningen om omgivningsbuller.

Rapporten är en sammanställning av de åtgärdsprogram som blev klara under åren 2013 och 2014. I rapporten beskrivs översiktligt trafikbullret i de olika kommunerna och vilka åtgärder som kommer genomföras för att minska bullret.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6534-8
Utgiven
‎4‎/‎1‎/‎2015
Sidor
30
Omslag publikation.