Publikation

Åtgärdsprogram för hotade lavar på kulturved i odlingslandskap

Lada med vedorangelav i Kläppe, Marby sn, Jämtland.

Om publikationen

Detta åtgärdsprogram omfattar primärt fyra rödlistade lavar på kulturved: vedorangelav Caloplaca furfuracea (EN), sydlig ladlav Cyphelium notarisii (CR), grå ladlav Cyphelium trachylioides (CR) och ladparasitspik Sphinctrina anglica (EN).

Kulturved i form av timmerlador och stängsel minskar med minskande jordbruksareal. Särskilt gäller det när småskaliga jordbruk överförs till rationell stordrift. Åtgärderna omfattar inventering av arternas och habitatens aktuella status samt bedömningar av skötselbehov, information till markägare och allmänhet samt kurser om restaureringsåtgärder.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6439-6
Utgiven
‎6‎/‎1‎/‎2011
Sidor
64
Författare
Janolof Hermansson och Fredrik Jonsson
Omslag publikation.