Publikation

Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd

Mål och åtgärder 2012—2016
Ekollon på gren.

Om publikationen

Naturvårdsverket fastställde 2004 Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Programmet avser i Sverige naturligt förekommande trädslag och fokuserar på särskilt skyddsvärda lövträd i södra Sveriges kulturlandskap. Arbetet med att bevara och vårda särskilt skyddsvärda träd utgör ett viktigt bidrag till arbetet med miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Levande skogar.

Genomförandet av programmet har varit framgångsrikt men ytterligare insatser behövs. Åtgärdsprogrammet har utvärderats och omprövats för perioden 2012-2016. Det innehåller närmare 25 mål och 50 åtgärder för särskilt skyddsvärda träd i syfte att förbättra dokumentation om förekomst, bevarande och vård, vägledning och samråd, kunskapsuppbyggnad och uppföljning.

Åtgärdsprogrammet framhåller bland annat betydelsen av att grova, gamla och ihåliga träd bevaras som ett viktigt värdebärande element i landskapet och att åtgärder för att bevara och vårda träden prioriteras i planering och i operativ verksamhet.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

ISBN
978-91-620-6496-9
Utgiven
‎3‎/‎31‎/‎2012
Sidor
55
Omslag publikation