Publikation

Åtgärdsprogram för barkkvastmossa

(Dicranum viride)
Tuva av barkkvastmossa

Om publikationen

Barkkvastmossa är starkt hotad i Sverige och finns bara på 19 lokaler. Arten sprids troligen endast vegetativt, vilket gör den svårspridd. Arten växer i äldre lövrika blandskogar i lägen med hög luftfuktighet. Den hittas ofta på barken på lutande stammar av rikbarksträd. Skogsbruksåtgärder och igenväxning med gran är de största hoten mot barkkvastmossa. Åtgärder som föreslås är bland annat förstärkning av populationerna genom transplantering inom befintliga lokaler.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6431-0
Utgiven
‎3‎/‎31‎/‎2011
Sidor
35
Författare
Henrik Weibull
Omslag publikation.