Publikation

Åtgärdsprogram för vityxne i södra Sverige

(Pseudorchis albida ssp. albida)
Vityxne, Pseudorchis albida, en vit orkidé.

Om publikationen

Vityxne (Pseudorchis albida ssp. albida) är en flerårig kärlväxt, ca 15-30 cm hög, som tillhör orkidéfamiljen (Orchidaceae) och är rödlistad som Starkt hotad i Sverige idag. 

I södra Sverige hör vityxnen hemma i det hävdberoende kulturlandskapet, såsom slåtterängar och beteshagar. Dessa marktyper har, i takt med jordbrukets omvandling och därigenom tilltagande igenväxning, minskat kraftigt i areal under 1900-talet. Åtgärder i programmet omfattar bland annat inventering av kända och potentiella lokaler, studier av kända lokalers markhistorik samt studier av den genetiska variationen.

Åtgärdsprogrammet ger en kunskapsöversikt om arten, beskriver dess livsmiljö samt behoven av biotopskötsel, hänsyn, inventerings- och förstärkningsåtgärder. Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är vägledande dokument för olika viktiga aktörers samordnadearbete för arter där särskilda bevarandeinsatser behövs.

ISBN
978-91-620-5528-3
Utgiven
‎2‎/‎1‎/‎2007
Sidor
42
Författare
Lars Gunnar Reinhammar
Omslag publikation.