Publikation

Åtgärdsprogram för kornsparv

(Emberiza calandra)
Kornsparv, Hammars by  i Skåne, 27/7 2003.

Om publikationen

Kornsparven är rödlistad som Starkt hotad i Sverige och häckar idag endast på några få lokaler i södra Skåne. I slutet på 1800-talet hade arten sin största utbredning i Sverige och återfanns i slättbygder upp till Bohuslän, Väster- och Östergötland. Modernisering av jordbruket och främjandet av storskaliga, ensartade odlingar har fått kornsparven att drastiskt gå ned i antal. De effektiva brukningsmetoderna har bland annat försvårat för arten att få tag på tillräckligt med föda under främst vintern men även sommartid. Etablering av otröskade vinterfält, skydd av reden och inventeringar är exempel på viktiga bevarandeinsatser för kornsparven. Åtgärdsprogrammet ger en kunskapsöversikt om arten, beskriver dess livsmiljö samt behoven av biotopskötsel, hänsyn, inventerings- och förstärkningsåtgärder.

ISBN
978-91-620-5502-X
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2005
Sidor
35
Författare
Kurt Ivarsson
Omslag publikation.