Publikation

Åtgärdsprogram för dårgräsfjäril

(Lopinga achine)
Dårgräsfjäril.

Om publikationen

Detta åtgärdsprogram beskriver dårgräsfjäril, dess livsmiljö och bevarandeåtgärder för att gynna den. Dårgräsfjärilen förekommer i Sverige i Östergötland och på Gotland. Den är klassad som Missgynnad. I Östergötland förekommer arten i halvöppna lövskogar med ek och hassel, en biotop som behöver hävd för att finnas kvar. Sedan 1880-talet har mer än hälften av habitatet försvunnit. På Gotland finns dårgräsfjäril i öppna ängstallskogar med välutvecklat buskskikt. Dessa habitat är inte lika hävdberoende, och fjärilen är därför förmodligen mindre hotad på Gotland än på fastlandet. Programmet pekar ut de viktigaste lokalerna på fastlandet som behöver hävdas (ev. efter restaurering) för att dårgräsfjäril ska kunna överleva i livskraftiga metapopulationer. Populationerna på Gotland behöver studeras närmare, dels för att se om de skiljer sig genetiskt från fastlandsbeståndet, dels för att bedöma om skyddsåtgärder behövs även där.

ISBN
978-91-620-5527-5
Utgiven
‎1‎/‎1‎/‎2006
Sidor
34
Författare
Karl-Olof Bergman
Omslag publikation.