Publikation

Handbok för artskyddsförordningen – Del 1: Fridlysning och dispenser

Handbok för artskyddsförordningen – Del 1: Fridlysning och dispenser

Handboken är till för att underlätta länsstyrelsernas arbete med fridlysningsärenden, det vill säga dispenser från förbud i artskyddsförordningen. 

Detta är del 1 av handboken om artskyddsförordningen.

Handboken är till för att underlätta länsstyrelsernas arbete med fridlysningsärenden, det vill säga dispenser från förbud i artskyddsförordningen. Handboken bör ses som ett verktyg för länsstyrelserna att använda sig av i arbetet med artskyddsförordningen. En bra samordning och likriktad tillämpning i handläggningen av artskyddsärenden medför att bland annat att verksamhetsutövare och allmänhet får en likvärdig prövning oberoende var i landet de befinner sig.

Reglerna om fridlysning härstammar dels från EU:s två så kallade naturvårdsdirektiv: habitatdirektivet och fågeldirektivet, och dels från svenska fridlysningsregler, som funnits redan i den gamla naturvårdslagen. Handboken är till för att beskriva hur den svenska lagstiftningen, främst artskyddsförordningen, bör tillämpas i praktiken då det gäller skyddet för enskilda arter.

> Del 2 Handbok för artskyddsförordningen, om preparering, handel och förevisning. 

ISBN
978-91-620-0160-5
Utgiven
‎4‎/‎15‎/‎2009
Sidor
128
Omslag publikation