Visselblåsarfunktion

Om du misstänker korruption eller allvarliga oegentligheter inom Naturvårdsverket kan du anmäla det här. Om du istället vill framföra klagomål så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Visselblåsarfunktionen är en del i Naturvårdsverkets förebyggande arbete mot korruption och andra missförhållanden. Visselblåsarfunktionen kan användas av allmänheten och andra utomstående personer men även av till exempel anställda, konsulter och leverantörer.

Visselblåsarlagen

Sedan 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen ger ett särskilt skydd mot repressalier för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den. Förutom myndighetens anställda omfattas till exempel personer som söker arbete hos myndigheten, tidigare anställda, praktikanter, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt myndigheten.

17 juli 2022 börjar alla delar av lagen att gälla vilket innebär att Naturvårdsverket ska ha både en intern och en extern rapporteringskanal och särskilda rutiner för dokumentation och sekretess. Arbete med att anpassa nuvarande kanaler till de nya kraven pågår. Under tiden görs anmälningar genom de kanaler som redan finns hos Naturvårdsverket. 

Vad kan du anmäla?

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Naturvårdsverket.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Då är du istället välkommen att kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst.

För att omfattas av visselblåsarlagens särskilda skydd ska missförhållandet vara av allmänt intresse. Dit räknas i de flesta fall inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden.

Naturvårdsverket kan inte utreda anmälningar som gäller andra myndigheter.

Du kan välja att anmäla anonymt

Du kan skapa en e-postadress som inte kan kopplas till dig, om du vill vara anonym. Uppge inte ditt namn eller några andra personuppgifter i din anmälan.

Offentlighetsprincipen

Naturvårdsverket är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna uppgifter betraktas som allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Vid en begäran om utlämnande av handlingar görs sekretessprövning i varje enskilt fall.

Din anmälan bör innehålla följande information

  • Ditt namn (frivilligt).
  • Kontaktinformation – e-postadress eller telefonnummer (frivilligt).
  • Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?
  • Var har detta ägt rum?
  • När hände det? Ange datum och tid och om det är något återkommande.
  • Vem eller vilka i ledande ställning eller nyckelposition hos Naturvårdsverket är inblandade? Förutom att anmäla myndigheten som sådan, är det bara personer i ledande ställning eller nyckelposition som kan anmälas via visselblåsarfunktionen.
  • Har du tillgång till någon form av dokumentation?
  • Har du vidtagit några andra åtgärder med anledning av de allvarliga oegentligheterna? I sådant fall vilka åtgärder? Har du till exempel meddelat någon annan instans om oegentligheterna?

Vad händer med din anmälan?

Anmälan tas emot av Naturvårdsverkets internrevisionschef och chefsjurist. En utredning kan till exempel leda till en polisanmälan, att ärendet lämnas till Naturvårdsverkets personalansvarsnämnd eller att ärendet läggs ned. Du kommer att få information om vad som händer med din anmälan.

Behandling av personuppgifter

Så här gör du en anmälan