Vilken luft vill du ha? Tyck till i EU:s offentliga samråd om luftkvalitet

2021-11-19 NYHET WHO:s nya riktlinjer visar att luftföroreningar är farligare för vår hälsa än vi tidigare trott. EU ser nu över sina regler och hämtar in synpunkter från alla medborgare om luften vi andas. Enkäten är öppen till 16 december och du svarar på de frågor du kan och vill.

307 000 människor dog i förtid på grund av exponering för fina partiklar (PM2,5) i EU 2019. Enligt Europeiska miljöbyrån skulle drygt hälften av dessa dödsfall ha kunnat undvikas om alla EU-medlemsstater hade nått WHO:s nya riktlinjer för fina partiklar. Ren luft är avgörande för vår hälsa och för miljön. 

Nya riktvärden påverkar EU:s regler om luftkvalitet

WHO har nyligen skärpt sina riktvärden för luftkvalitet och de är skarpare än såväl EU:s gränsvärden som de svenska miljökvalitetsnormerna och miljömålen. WHO utgår från tydliga bevis som visar att luftföroreningar påverkar människors hälsa även vid låga koncentrationer. För att skydda människors hälsa ser nu EU över luftkvalitetsdirektiven baserat på WHO:s nya riktlinjer, vilket i sin tur kommer påverka miljökvalitetsnormerna i Sverige. Revideringen av luftkvalitetsdirektiven är en viktig del av den europeiska gröna given och handlingsplanen för nollutsläpp.

Samråd för medborgare och organisationer

I linje med EU-kommissionens agenda för bättre lagstiftning kommer ett offentligt samråd att ligga till grund för revisionsprocessen. De synpunkter som samlas in under samrådet kommer att beaktas i konsekvensbedömningen, särskilt när man utformar potentiella åtgärder för att minska luftföroreningarna samt att stärka luftkvalitetsövervakningen. Alla medborgare och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Bidrag önskas både från nationella/regionala/lokala myndigheter i medlemsstaterna, tillsynsorgan, företrädare för näringslivs- och handelsorganisationer och det civila samhällets organisationer, den akademiska världen, hälso- och sjukvårdspersonal, patientorganisationer, relevanta internationella organisationer och allmänheten. 

Mer om samrådet och frågeformuläret finns här:

Samråd: Luftkvalitet – översyn av EU-reglerna 

Enkäten är öppen till 16 december och du väljer vilka frågor du vill svara på.

Din åsikt är viktig och vi är tacksamma om du tar dig tid att besvara detta samråd! 

Mer om EEA´s analys: 

Mer ingående information om EU:s luftkvalitetspolitik och översynen av denna:

Kontakt

Matthew Ross-Jones, Handläggare Luftenheten, Klimatavdelningen.

0106981301, Matthew.Ross-Jones@Naturvardsverket.se