Viktiga insatser för miljömålen

2022-03-31 NYHET Naturvårdsverket har idag redovisat den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. De insatser som har gjorts under året är viktiga steg i arbetet för att nå miljömålen.

Regeringen och myndigheterna har under 2021 gjort många insatser för att förbättra miljön i riktning mot miljömålen. Mer om arbetet för generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen beskrivs i rapportens olika avsnitt.

För två av miljökvalitetsmålen bedöms utvecklingen vara positiv, för nio neutral och för fem bedöms den vara negativ. För Myllrande våtmarker bedöms utvecklingstrenden nu ha förändrats från negativ till neutral. Utifrån generationsmålet bedöms omställningen i Sverige ha tagit fart, men på viktiga områden som miljö- och klimatpåverkan från konsumtion samt ekosystemens återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald, går utvecklingen i många avseenden åt fel håll.

De aktuella etappmålen har målår inom tidsperioden 2023–2035. Etappmålet om läkemedel i miljön och etappmålen om dagvatten bedöms kunna uppnås till målåret. För flera etappmål anges en osäker bedömning om målet kan nås till målåret, medan två etappmål inte bedöms kunna nås till målåret. Dessa är etappmålet om minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar respektive etappmålet om ökad utsortering och biologisk behandling av matavfall. I denna sammanställning ingår inte bedömningar av etappmålen inom klimatområdet.

Den årliga uppföljningen av miljömålen är en rapport till regeringen med fokus på statliga myndigheters åtgärder under förra året. Uppföljningen visar att många myndigheter gör små och stora insatser som har betydelse för att nå målen men att Sverige behöver göra mycket mer.

Miljömålen består av ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen, de 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till och ett antal etappmål som beskriver de samhällsomställningar som är viktiga steg för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Kontakt

Lisa Eriksson, handläggare kunskapssamordningsenheten
010-6981547
lisa.eriksson@naturvardsverket.se

Läs mer