Utsläppen ökade med 10,6 procent i EU:s utsläppshandel 2021

2022-04-05 NYHET Den ekonomiska återhämtningen under 2021 har gett högre utsläpp av växthusgaser. Det visar nu rapportering från anläggningarna inom EU:s utsläppshandel. I Sverige ökade utsläppen med 10,6 procent jämfört med utsläppen 2020, och preliminära siffror visar på en liknande ökning för utsläppen inom hela EU:s utsläppshandel.

Ekonomisk återhämtning och ökad produktion ökade utsläppen i industrin  

En ökad produktionsnivå efter pandemiåret 2020 gav ökade utsläpp i flera branscher. I Sverige har den största utsläppsökningen inom industrin jämfört med år 2020 skett bland raffinaderierna (434 tusen ton CO2-ekvivalenter), och inom järn- och stål (344 tusen ton CO2-ekvivalenter). 

– Utsläppsminskningen på grund av pandemin 2020 var den största vi sett ett enskilt år. Den ekonomiska återhämtningen innebar en återgång och ledde som vi befarat till att utsläppen ökade igen, säger Fredrik Hannerz, chef Utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket.  

Höga elpriser ökade fossila bränslen i el- och fjärrvärmesektorn

Höga elpriser gjorde det attraktivt för anläggningar inom el- och fjärrvärmesektorn att producera mer el. Det gjordes delvis med en ökad användning av fossila bränslen. Ett kallare väder ökade också behovet av värme. Utsläppsökningarna från sektorn var betydande jämfört med 2020 (668 tusen ton CO2-ekvivalenter).

Jämfört med 2019, året innan pandemin, har utsläppen i svenska delen av utsläppshandeln minskat med 2,2%. Sedan 2013 när utsläppshandeln fick sin nuvarande utformning har utsläppen minskat med i genomsnitt en procent per år. 

– Betydligt större utsläppsminskningar kommer behövas framöver när satsningar för fossilfri industri ska bli verklighet. Utsläppshandelns utformning blir viktig för att skapa lönsamhet i de satsningarna, fortsätter Fredrik Hannerz.

Ytterligare justeringar inom utsläppshandeln och andra styrmedel för industrin, som nu förhandlas, ökar möjligheten till större utsläppsminskningar på sikt.

Ökat pris på utsläppsrätter ökade statens inkomster med 900 miljoner kronor

Priset på utsläppsrätter fortsatte att öka under 2021. I genomsnitt låg priset på 550 kronor, med ett högsta pris på 900 kronor. Auktioner av utsläppsrätter gav över 322 miljarder kronor till deltagande länder varav Sveriges inkomst var 2,3 miljarder kronor.  

– Utsläppshandeln kommer att skärpas ytterligare och prisutvecklingen återspeglar det. Ökade intäkter möjliggör fler viktiga klimatåtgärder inom EU eftersom minst hälften av alla inkomster ska gå till klimatåtgärder, avslutar Fredrik Hannerz.  

Anläggningarna rapporterade sina utsläpp den 31 mars.

Läs mer
Kontakt  

För mer information, kontakta:
Fredrik Hannerz, Chef Utsläppshandelsenheten, 010-698 15 85, 0709 45 37 85,  Fredrik.Hannerz@Naturvardsverket.se  

Roman Hackl, Analytiker Utsläppshandelsenheten, 010-698 13 98, 0768 55 96 31, Roman.Hackl@Naturvardsverket.se 

Jens Månsson, Analytiker Utsläppshandelsenheten, 010-698 14 98, 0709 45 37 09, Jens.Mansson@Naturvardsverket.se