Totalt 83 miljoner i anslag för fyra forskningsområden

2022-05-06 NYHET Naturvårdsverket utlyser medel till forskning inom fyra områden: vattenkraftens miljöpåverkan, minskat matsvinn, dagvatten samt ett forskningsprogram – Hållbar klimatomställning och klimatanpassning.

– Mycket roligt att öppna så många utlysningar, dessutom med stor spännvidd, och viktigt att hämta in den kunskap som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten identifierat som kritisk för miljöarbetet, säger Mats Andersson, chef för Forskningsenheten.

Vattenkraftens miljöpåverkan

Syftet med utlysningen är att stödja forskning som ökar kunskapen om några av de vattenkrafts- och fiskevårdsrelaterade frågor som behöver svar för att underlätta genomförandet av Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften.  Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in forskare inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och tvärvetenskapliga samarbeten att söka medel för forskningsprojekt och synteser. Utlysningen som helhet har en budget på 24 miljoner kronor, varav 12 miljoner kronor från Miljöforskningsanslaget och 12 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndighetens villkorsmedel för fiskevårdsrelaterad forskning. Sista ansökningsdag är 7 september 2022.

Minskat matsvinn

Syftet med utlysningen är att stödja forskning som ökar kunskapen om effektiva åtgärder för att minska matsvinnet och bidra till en resurseffektiv livsmedelskedja. Naturvårdsverket bjuder in enskilda forskare eller forskargrupper att söka medel för forskningsprojekt på högst 3 miljoner kronor fördelat på tre år (2023–2026). Målet är att bevilja flera projekt inom utlysningen. Total budget för utlysningen är cirka 12 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 7 september 2022.

Dagvatten (synteser)

Syftet med utlysningen är att analysera kunskapsläget och peka på kunskapsbehov inom området dagvatten, för att bidra till policyutveckling inom hållbar dagvattenhantering. På längre sikt bidrar arbetet till att miljömålen uppnås och miljöns tillstånd förbättras. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in enskilda forskare eller forskargrupper att söka medel för syntesarbeten på högst 1,5 miljoner kronor per syntes och maximum 1,5 år. Målet är att bevilja upp till två synteser. Sista ansökningsdag är 7 september 2022.

Forskningsprogram: Hållbar klimatomställning och klimatanpassning

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in forskare att söka tillämpad och policyrelevant forskning i ett femårigt program som kopplar samman frågor om minskad klimatpåverkan, effektiv klimatanpassning och återställande, bevarande och stärkande av biologisk mångfald för ökad resiliens i linje med nationella miljökvalitetsmål och globala målen för hållbar utveckling.

Total budget är 44 miljoner kronor med avsikt att bevilja medel till upp till två forskningsprogram löpande över 5 år. Maximal budget för varje program är 22 miljoner kronor.

Utlysningen görs i två steg. I ett första steg ombeds forskare komma in med en skiss för en programbeskrivning. Sista ansökningsdag för steg 1 är 15 oktober 2022. Steg 2 öppnar i december 2022.

Mer information om respektive utlysning

Kontakt

Mats Andersson, enhetschef
Tel: 010-698 12 83
mats.andersson@naturvardsverket.se