Sveriges klimatutsläpp ökade med fyra procent under 2021

2022-06-22 PRESSMEDDELANDE Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat med 33 procent sedan 1990, men ökade med fyra procent under 2021 jämfört med 2020. Utsläppsökningen under 2021 beror framför allt på uppgång från låga produktionsnivåer inom industrin samt ökad fossilanvändning inom el- och värmesektorn till följd av kallare väder.

De totala utsläppen uppgick 2021 till 48 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar en ökning på knappt 2 miljoner ton jämfört med 2020. Detta framgår av preliminär statistik för territoriella utsläpp, dvs inom Sveriges gränser, under 2021 som Naturvårdsverket publicerar idag. Jämfört med 2019 så har utsläppen minskat med 5,5 procent.

– En ökning efter pandemiåret 2020 var väntad då vi hade en rekordstor minskning mellan 2019 och 2020. De senaste scenarierna från Naturvårdsverket visar att vi kan nå klimatmålen till 2030 och 2040. Uppgången förra året antas vara tillfällig, men behöver snabbt vända tillbaka, säger Anna-Karin Nyström, chef på Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.

Graf som visar Sveriges preliminära klimatutläpp 2019-2021
Sveriges klimatutsläpp 1990-2021

Utsläppsökningen mellan 2020 och 2021 beror främst på ökade utsläpp från industrin och el- och fjärrvärmesektorn, men även utsläppen från arbetsmaskiner ökar något. Industrin står för över hälften av årets ökning. Under 2020 var produktionsnivåerna inom flera industrisektorer som järn- och stål, kemiindustri och raffinaderi låga, vilket berodde både på Coronapandemin och andra tillfälliga händelser. Under 2021 har produktionen återhämtat sig och industrins utsläpp har därmed ökat. 

Den största procentuella förändringen har skett inom el- och fjärrvärmesektorn som har ökat med drygt 13 procent jämfört med 2020, vilket motsvarar knappt 0,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Kallare väder har gett ett ökat behov av el och fjärrvärme, vilket har ökat förbränningen av fossila bränslen. Utsläppen under 2021 är dock fortfarande cirka 0,6 miljoner ton lägre än utsläppen 2019. 

– Detta tyder på att en del av den minskade användningen av fossila bränslen som vi sett de senaste åren består. Det handlar framför allt om kol och där har flera anläggningar beslutat att sluta med användningen, säger Katarina Wärmark, klimatanalytiker på Naturvårdsverket. 

Utsläppen från inrikes transporter har ökat något till följd av ökad trafik. Utsläppen har dock inte ökat i samma utsträckning som trafiken, vilket beror på en ökad andel biodrivmedel i bränslemixen. Energieffektivisering och ökad elektrifiering bidrar också till att dämpa utsläppsökningen. 

I övriga sektorer är utsläppen i stort oförändrade eller visar på en liten minskning. Samtliga underlagsdata för dessa sektorer är dock inte tillgängliga ännu, vilket innebär att resultatet kan komma att förändras något till den slutliga statistiken i december 2022.  

Även statistikmyndigheten SCB publicerar preliminära utsläpp

SCB publicerar statistik över den svenska ekonomins utsläpp. Statistiken är uppbyggd med Nationalräkenskaperna som grund och används för miljöekonomiska analyser om sambandet mellan miljö och ekonomi. I statistik över den svenska ekonomins utsläpp ingår även internationella transporter. 

Mer information

Sveriges klimatutsläpp

Når Sverige de nationella klimatmålen?

Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp

Den som vill höra mer om resultaten är välkommen att lyssna på vårt webbinarium den 22 juni kl. 13.00.

Anmäl dig här via vårt bokningssystem.

Kontakt

Anna-Karin Nyström, chef Klimatmålsenheten, 010-698 15 55, anna-karin.nystrom@naturvardsverket.se

Katarina Wärmark, klimatanalytiker, 010-698 13 59, katarina.warmark@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se