Stort fokus på att mäta och minska matsvinn både i Sverige och EU

2022-11-21 NYHET I snitt slängs 127 kg livsmedelsavfall per person i EU. Det visar den första sammanställningen som nu har kommit. Den största andelen på 70 kg slängs i hushållen.

Från 2020 ska alla EU-medlemsländer rapportera sitt livsmedelsavfall. I Sverige har arbetet med att mäta och minska matsvinnet varit i fokus sedan länge och nationella mätningar började redan 2012.

Det är positivt att alla EU-länder nu mäter livsmedelsavfall och att fokus på frågan ökar, säger Christina Anderzén som är handläggare på Naturvårdsverkets miljö- och avfallsanalysenhet.

Fler gör mer

Många företag, organisationer och andra aktörer jobbar för att mäta och minska matsvinnet eftersom det både minskar miljö- och klimatpåverkan och lönar sig ekonomiskt. I Sverige har Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket ett gemensamt regeringsuppdrag att genomföra handlingsplanen och att nå våra svenska etappmål för minskat matsvinn. Ett branschsamarbete har också skapats för att hjälpa företag att mäta och samarbeta kring lösningar.

Att mäta matsvinn ökar möjligheten att minska det. Livsmedelsavfall är matsvinn framför allt i hushåll, offentliga måltider, restauranger, livsmedelsbutiker, men det finns också förluster på gårdar och biprodukter i industrin. Här i Sverige är vi tidiga med att även mäta livsmedelsförluster och resurser i produktionen, säger Karin Lindow på Jordbruksverket.

Mätningar för att sätta ett mål för matsvinn inom EU

Syftet med mätningarna av livsmedelsavfall på EU-nivå, den mat inklusive ben och skal som går till avfallshantering, är att kunna följa utvecklingen av medlemsländernas arbete för minskat matsvinn. Uppgifterna ska också användas för att fastställa ett gemensamt mål inom EU.

Sverige finns bland de fem länder med minst livsmedelsavfall per invånare, men uppgifter om mängder från grossistledet saknas idag. Jordbruksverket genomför nu även en uppföljning av livsmedelsförluster för att komplettera avfallsstatistiken tidigt i primärproduktionen och inom livsmedelsindustrin.

Både vi och andra länder jobbar för bättre livsmedelsavfallsdata. Tolkningarna och hur man mäter kan vara olika, så än så länge finns det osäkerheter när man jämför mellan länder. Vi har varit tidigt ute med att mäta, men det är en pågående process att förbättra datainsamlingen, säger Christina Anderzén på Naturvårdsverket.

Kontakt

Christina Anderzén, handläggare miljögifts- och avfallsanalysenheten
010-698 14 24, christina.anderzen@naturvardsverket.se

Karin Lindow, Jordbruksverket
036-15 64 33, karin.lindow@jordbruksverket.se

Mer information