Samlade föreskrifter för förvaltning av de stora rovdjuren

2022-10-03 NYHET Regeringen beslutade den 4 augusti 2022 bland annat om ändringar i jaktförordningen, förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn och förordningen om viltförvaltningsdelegationer. Ändringarna träder i kraft den 1 november 2022. Mot bakgrund av ändringarna och för att stärka regionaliseringen har Naturvårdsverket beslutat om nya föreskrifter om förvaltning av stora rovdjur. De träder i kraft den 15 november 2022.

De nya föreskrifterna utvecklar och sammanfogar fyra olika nu gällande föreskrifter. Regelverket är så långt som möjligt lika, oberoende av art. Föreskrifterna ska bidra till en tydlig och förutsägbar viltförvaltning i enlighet med Strategi för svensk viltförvaltning för 2022–2029, Viltstrategin. Vidare lämnas större ansvar för förvaltningen av stora rovdjur åt länsstyrelserna för att, i enlighet med Viltstrategin, skapa bättre förutsättningar för en regionaliserad viltförvaltning.

Naturvårdsverket anser att förordningsändringarna tillsammans med de nya föreskrifterna bidrar till ett mer flexibelt och resurseffektivt system för rovdjursförvaltning. Länsstyrelsernas samverkan och gemensamma ansvar för de stora rovdjurens nationella nivåer är central för att politiska mål om en regionaliserad rovdjursförvaltning ska nås. Ett fullgott skyddssystem för gynnsam bevarandestatus uppnås genom kraven på samverkan, delegationssystemet och de förutsättningar för jakten som anges i jaktförordningen.

De nya föreskrifterna innebär flera viktiga förändringar:

 • Nya bestämmelser om licensjakt på järv.
 • Flexibel jakttid för björn.
 • Förtydligat krav på att länsstyrelsen ska beakta förutsättningarna för tamdjursskötsel och främja god samexistens mellan människor och stora rovdjur vid beslut om licensjakt. 
 • Förenklade regler om åteljakt på björn bland annat vad gäller åteljaktens syfte och anmälningsplikt för åteljakt. Det blir tillåtet med hundsläpp vid björnåtel.
 • Förtydligande om användning av hund vid licensjakt på stora rovdjur. 
 • Tydliggörande vad gäller bevakning av återstående tilldelning vid genomförandet av jakten. Kravet blir att jägaren uppdaterar sig minst en gång varje timme. 
 • Ett förtydligande om att fällt djur ska avräknas licenstilldelningen i det län där det först påsköts.
 • De allmänna råden som funnits tidigare tas bort.

Vad innebär förordningsändringarna?

 • Det kommer inte längre fastställas några länsvisa miniminivåer för varg. Efter förslag från samverkansråden kommer Naturvårdsverket endast att fastställa miniminivå för förekomsten av varg i vart och ett av rovdjursförvaltningsområdena. För björn, järv och lo sker ingen ändring i detta avseende.
 • För samverkan mellan länsstyrelserna i ett rovdjursförvaltningsområde finns särskilda samverkansråd inrättade. I förordningen har det nu förtydligats att de tre samverkansråden ska samverka med varandra i frågor om förvaltning av de stora rovdjuren. 
 • Förslag till miniminivåer som lämnas från samverkansråden till Naturvårdsverket får inte innebära att upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arterna försvåras.

Samverkan vid framtagande av miniminivåer och beslut om licensjakt

Vid förslag till miniminivåer och inför beslut om licensjakt på varg behöver länsstyrelserna ta särskilt ansvar för att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus nationellt inte försvåras. I förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn har det nu förtydligats att de tre samverkansråden också ska samverka med varandra i frågor om förvaltning av stora rovdjur. Sådana samråd är en förutsättning för att säkerställa att de förslag som lämnas är godtagbara och kan fastställas av Naturvårdsverket.

Dokument

Kontakt

Hanna Ek, Biträdande chef Viltförvaltningsenheten
010-698 10 96, hanna.ek@naturvardsverket.se