Reningskemikalier och möjliga effekter av invasionen av Ukraina

2022-07-07 NYHET Vissa reningskemikalier, till exempel urea och ammoniak, som används för att rena utsläpp från kväveoxider (NOx) produceras med hjälp av naturgas. På grund av invasionen av Ukraina har priset på dessa produkter stigit kraftigt. Det finns en osäkerhet i hur tillgången till dessa kemikalier kan se ut framöver men i dagsläget finns ingen konstaterad brist.

Naturvårdsverket följer situationen utifrån vårt ansvarsområde om tillsyns-vägledning för industri- och energisektorn samt bevakar möjliga konsekvenser för hälsa och miljö.  

En arbetsgrupp har etablerats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i syfte att gemensamt lyfta problematiken kring eventuell brist på NOx-reducerande kemikalier. Här kan du läsa mer om hur MSB bedömer läget i stort:

Kriget i Ukraina (msb.se)

För mer information om tillgången till naturgas och energiförsörjning med anledning av kriget i Ukraina se Energimyndighetens lägesbild som uppdateras regelbundet. 

Så påverkar Rysslands krig mot Ukraina Sveriges energiläge (energimyndigheten.se)

I dagsläget finns en del farhågor att det kan komma att uppstå en brist, men bristen är ännu inte ett faktum. Det har inte heller, såvitt vi känner till, uppstått problem med överskridanden till följd av detta. Uppstår en reell brist på renings-kemikalier med konsekvenser som kan behöva hanteras genom regeländringar är det något som behöver bedömas och beslutas av regeringen. Det kan inte lösas genom vägledning. Naturvårdsverket följer utvecklingen.

Tillsynsmyndighetens skyldighet att anmäla misstänkta miljöbrott kvarstår även om det i det enskilda fallet kan vara bra att föra en dialog med åklagaren om en lagöverträdelse har ett direkt samband med en samhällsrelaterad krissituation.

Om det skulle uppstå en akut brist på reningskemikalier kan utsläppen av kväveoxider öka. Utsläpp av kväveoxider bidrar till dålig luft i våra tätorter och är skadligt för människors hälsa. Kväveoxider bidrar även till bildandet av marknära ozon som skadar växtlighet och människors hälsa och är en klimatpåverkande gas. Utöver detta påverkar dessa utsläpp även vår miljö genom försurning och övergödning i våra marker. Hur stora effekterna blir beror dels på hur lång tid bristen varar, dels på vilka sektorer som inte längre kan rena sina utsläpp.

Att sluta att använda NOx-reducerande kemikalier i dieselfordon kan få stora konsekvenser för hälsa och miljö. För personbilar och lätta lastbilar skulle utsläppen kunna fördubblas och för tunga lastbilar kan utsläppen nästan femdubblas. Reningskemikalierna används även inom industri- och energisektorn för att rena utsläppen. Vid en eventuell brist skulle utsläppen inom dessa sektorer kunna resultera i en till tre gånger så höga utsläpp jämfört med idag.

För mer information om nationell statistik för utsläpp av kväveoxider:

Kväveoxider, utsläpp till luft

Kontakt

Har du frågor så kan du vända dig till vår kundtjänst. 

kundtjanst@naturvardsverket.se
010-698 10 00

Du kan ringa vår kundtjänst måndag till och med fredag klockan 8-16.30.