Prissättning av utsläpp kan garantera att klimatmålen nås inom transportsektorn

Naturvårdsverket har tagit fram ett kunskapsunderlag för prissättning av utsläpp inom transportsektorn. En av slutsatserna är att handelssystem kan garantera att Sverige når målen och att flera styrmedel skulle behövas för att underlätta omställningen i samhället.

Priset påverkar efterfrågan på drivmedel och därmed utsläppen. Naturvårdsverket har därför fokuserat på bränslebeskattning, handelssystem och inblandning av förnybara drivmedel genom reduktionsplikt. 

Koldioxidskatt och reduktionsplikt har svårt att garantera att klimatmålen nås

Koldioxidskatt är ett effektivt styrmedel för att minska utsläppen. Det ger kontroll över kostnaden men i praktiken är det svårt att utforma en koldioxidskatt för att garantera att klimatmålen nås. Det beror på osäkerheter kring hur efterfrågan påverkas av förändringar i priset men även att grundpriset för fossila drivmedel varierar. Det kan därför vara svårt att få långsiktiga styrsignaler eftersom det är osäkert vilken skattenivå som kommer att behövas.

För att säkerställa att en inblandning av förnybara drivmedel kommer till stånd har Sverige valt att införa en reduktionsplikt. Inom reduktionsplikten finns en reduktionsbana fram till år 2030, vilket ger viss långsiktighet. Reduktionsplikten skulle kunna ge en effektiv styrning men har liksom koldioxidskatt svårt att garantera måluppfyllelse. 

Ett handelssystem kan garantera att målen nås

Ett handelssystem kan skapa långsiktig styrning genom att sätta upp regler för hur mycket utsläppen ska minska för att nå såväl etappmål som det långsiktiga klimatmålet. Det ger förutsättningar att garantera att klimatmålen nås inom transportsektorn. Däremot finns osäkerhet i hur höga kostnaderna för utsläppsrätterna kommer att bli. Det går att få kontroll över kostnaderna inom ett handelssystem genom tilldelning av gratis utsläppsrätter, minipris och straffavgift om utsläpp sker utan rätt.

Även andra styrmedel behövs

Koldioxidskatt, reduktionsplikt och handelssystem har analyserats utifrån deras möjligheter att säkerställa att klimatmålen nås på ett effektivt sätt. Men andra styrmedel behövs också för att underlätta klimatomställningen, bland annat för att förenkla övergången till energieffektivare teknik. Det kan också behövas styrmedel som tar hänsyn till att fördela de kostnader som blir.

Kontakt

Per Andersson, handläggare klimatstyrmedelsenheten
010-698 13 76 per.andersson@naturvardsverket.se

Martin Boije, handläggare klimatstyrmedelsenheten
010-698 15 72 martin.boije@naturvardsverket.se