Över 70 miljoner kronor till våtmarker i hela landet

2022-03-11 NYHET Naturvårdsverket fördelar nu över 70 miljoner kronor till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder under 2022. Bidragen går till projekt i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.

Våtmarker är bland de mest artrika naturmiljöerna i Sverige. Bidragen om cirka 70 miljoner kronor har fokus på just biologisk mångfald och åtgärder för att restaurera och återställa våtmarker för skyddsvärd natur. Det kan till exempel vara åtgärder som att lägga igen diken i myrmarker eller att ta bort igenväxning från tidigare utdikad mark. Bidrag går också till projekt som ska restaurera strandängar. De är främst viktiga för fågellivet.

Länsstyrelserna har ansökt om bidragen och i Naturvårdsverkets beslut beviljas bidrag för 2022 och för de kommande åren 2023 och 2024. Totalt omfattar beslutet cirka 140 miljoner kronor.

– Att restaurera våtmarker i skyddade områden är bra både för naturen och klimatet. Vi försöker också bidra till en långsiktig finansiering eftersom det oftast tar flera år från idé till resultat, förklarar Conny Jacobson, handläggare på Naturvårdsverket.

– Flera av åtgärderna kommer att bidra till att bevara några av Sveriges mest hotade arter som behöver fungerande våtmarker, säger Bo Nilsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Totalt planerar länsstyrelserna åtgärder för att gynna naturtyper och arter i över 400 projekt och på en sammanlagd yta om cirka 5000 hektar per år. Det motsvarar ungefär ytan över Örebro tätort. 

Beviljade bidrag för 2022 års arbete med våtmarksåtgärder för skyddade områden samt åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper 

Län (och kod) Beslut mars 2022, beviljat för 2022 Summa för 2022 inkl. tidigare beslut
Stockholm (AB) 1 920 000 kr 1 920 000 kr
Västerbotten (AC) 2 595 000 kr 2 960 000 kr
Norrbotten (BD) 2 620 000 kr 2 620 000 kr
Uppsala (C)  3 643 000 kr 6 003 000 kr
Södermanland (D) 3 970 000 kr 4 220 000 kr
Östergötland (E)  526 000 kr 3 976 000 kr
Jönköping (F) 2 807 000 kr 5 937 000 kr
Kronoberg (G) 1 640 000 kr 2 140 000 kr
Kalmar (H) 1 705 000 kr 3 105 000 kr
Gotland (I) 6 641 000 kr 8 046 000 kr
Blekinge (K) 1 902 000 kr 1 902 000 kr
Skåne (M) 8 363 000 kr 14 118 000 kr
Halland (N) 3 435 000 kr 3 510 000 kr
Västra Götaland (O) 6 945 000 kr 9 045 000 kr
Värmland (S) 7 030 000 kr 12 027 000 kr
Örebro (T) 4 925 000 kr 9 175 000 kr
Västmanland (U) 1 020 000 kr 2 120 000 kr
Dalarna (W) 1 235 000 kr 2 685 000 kr
Gävleborg (X) 3 561 000 kr 4 661 000 kr
Västernorrland (Y) 2 020 000 kr 2 320 000 kr
Jämtland (Z) 4 025 000 kr 4 325 000 kr
SUMMA 72 528 000 kr 106 815 000 kr

Våtmarker är multifunktionella. De renar vatten och skyddar mot både torka och översvämningar. Dessutom är de en av de mest artrika naturmiljöerna. Genom att återväta torvmarker så minskar även utsläppen av växthusgaser, vilket gör det till en viktig åtgärd för Sveriges klimatarbete.

Bidragen till våtmarksinsatser

Regeringens våtmarkssatsning omfattar totalt 325 miljoner kronor för 2022. Av de 325 miljonerna är högst 250 miljoner avsatta för länsstyrelsernas åtgärder i skyddade områden och åtgärdsprogrammen för hotade arter och naturtyper (ÅGP). Kommuner kan också söka bidrag genom Lokala naturvårdssatsningen (LONA). De resterande 75 miljonerna disponerar Skogsstyrelsen inom ett treårigt regeringsuppdrag för att återväta utdikade våtmarker.

Läs mer om bidragen

Kontakt

För ytterligare information om bidrag till skyddade områden:
Conny Jacobson, handläggare på Områdesskyddsenheten
010-698 17 28,
Conny.Jacobson@naturvardsverket.se 

För ytterligare information om bidrag inom åtgärdsprogrammet för hotade arter och naturtyper (ÅGP):
Bo Nilsson, handläggare på Artenheten
010-698 13 22
Bo.Nilsson@naturvardsverket.se