Över 25 000 företag rapporterar om sitt farliga avfall

2021-12-10 NYHET Sedan ett år tillbaka ska alla företag i Sverige rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister när verksamheten lämnar ifrån sig sitt farliga avfall. Hittills har över 25 000 företag gjort det. Men alla företag känner fortfarande inte till sina skyldigheter.

Nästan alla verksamheter lämnar ifrån sig någon form av farligt avfall som till exempel elektronikskrot, gamla lysrör eller kemikalierester. Uppskattningsvis behöver en stor andel av de en miljon   verksamheter som genererar farligt avfall rapportera till avfallsregistret någon gång under ett år.

– Det borde alltså vara betydligt fler verksamheter som rapporterar sitt farliga avfall. Alla som rapporterar till avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över flödet av farligt avfall i Sverige. Det ökar möjligheterna till att avfallet tas om hand på rätt sätt. Tyvärr händer det fortfarande att farligt avfall hamnar på otillåtna deponier, tippas ute i naturen eller exporteras utan tillstånd, förklarar David Carlsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Mest rapporterade avfallstyper

Jord och sten som innehåller farliga ämnen samt oljehaltigt vatten från oljeavskiljare är de typer av farligt avfall som har rapporterats i störst mängder totalt sett under de senaste sex månaderna. 

Farligt avfall som rapporterats med flest antal kilo de senaste sex månaderna:

 • Jord och sten som innehåller farliga ämnen
 • Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare
 • Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen
 • Uttjänta fordon
 • Flygaska som innehåller farliga ämnen
 • Halogenfria bearbetningsemulsioner och bearbetningslösningar
 • Andra motor-, transmissions- och smörjoljor
 • Trä som innehåller farliga ämnen
 • Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära
 • Slam från oljeavskiljare

Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall, kasserad elektrisk och elektronisk utrustning samt kasserad utrustning som innehåller farliga komponenter är det farliga avfall som rapporterats flest gånger under de senaste sex månaderna. 

Farligt avfall som rapporterats mest frekvent under samma period:

 • Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall
 • Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning
 • Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter
 • Batterier och ackumulatorer
 • Gaser i tryckbehållare (även haloner)
 • Laboratoriekemikalier
 • Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
 • Andra motor-, transmissions- och smörjoljor
 • Avfall där det ställs särskilda krav på grund av smittofara
 • Blybatterier

Flest inrapporteringar i Stockholms kommun

Flest inrapporteringar om farligt avfall har gjorts i kommunerna Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö under det senaste halvåret. 

Flest inrapporterade uppgifter har lämnats i följande kommuner:

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Uppsala
 • Malmö
 • Örebro
 • Umeå
 • Jönköping
 • Västerås
 • Solna
 • Norrköping
 • Sundsvall
 • Helsingborg
 • Karlstad
 • Hudiksvall
 • Halmstad
 • Södertälje
 • Eskilstuna
 • Linköping
 • Huddinge
 • Östersund

– Kommuner skiljer sig naturligtvis åt när det gäller antalet verksamhetsutövare. Sannolikt kommer de här siffrorna att ändra sig över tid. Det är ju trots allt många som inte rapporterar ännu. Här spelar tillsynsmyndigheterna fortsatt en viktig roll, kommenterar David Carlsson.

Kontakt

David Carlsson, handläggare
010-698 14 36
David.Carlsson@Naturvardsverket.se 

För frågor om vägledning för avfallsregistret:

Dick Hedeklint, handläggare
010-698 14 10
Dick.Hedeklint@Naturvardsverket.se

Bakgrund

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Alla företag och andra verksamheter där farligt avfall uppstår eller som transporterar, tar emot, behandlar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter om avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister. Nästan alla verksamheter lämnar ifrån sig någon form av farligt avfall som till exempel elektronikskrot, gamla lysrör eller kemikalierester. Uppskattningsvis behöver en stor andel av de en miljon verksamheter som genererar farligt avfall rapportera till avfallsregistret någon gång under ett år.