Ökad samordning behövs för att underlätta finansieringen av klimatomställningen

2022-08-11 NYHET Kapitalförsörjningen till näringslivets klimatomställning behöver accelerera. Skärpt styrning av de tillverkande sektorerna är en viktig förutsättning för att det ska ske. Naturvårdsverket föreslår åtgärder för att underlätta kapitalförsörjningen.

Naturvårdsverket publicerar idag rapporten Kapitalförsörjning för näringslivets klimatomställning som utgör ett av flera underlag till regeringen inför kommande klimatpolitiska handlingsplan. 

Analysen visar att finansmarknadens regelverk och instrument inte stöttar alla aktörer eller alla typer av investeringar som behövs för omställningen. Det är för svårt att överblicka vilka möjliga stöd som finns, fakta om klimatförändringar och existerande lösningar för att överbrygga dem. Naturvårdsverket ser också en brist på enhetliga och relevanta data, metoder, definitioner och standarder.

Ökad samordning behövs för bättre effekt av statens åtgärder

Ett stort antal regeringsuppdrag, stödsystem och olika initiativ riktade mot myndigheter, näringsliv och finansmarknad syftar till att underlätta finansieringen av näringslivets klimatomställning. Dessa behöver samordnas bättre för att skapa mer nytta. Det behövs även en översyn av de statliga instrumenten för kapitalförsörjning, som bidrag, lån, garantier och riskkapital. 

– En översyn av de statliga instrumenten för kapitalförsörjning till näringslivets klimatomställning är nödvändig för att säkerställa att de är användbara och ändamålsenliga. Det behöver också bli tydligt vem som har ansvar att bistå aktörer med tolkning av EU-taxonomin, säger Nadine Viel Lamare, klimatanalytiker på klimatanalysenheten.

Förslag om nationell plattform för hållbar finansiering 

Naturvårdsverket föreslår att en myndighetsledd nationell plattform för hållbar finansiering skapas så att det blir en väg in. Plattformen skulle fungera som permanent forum för samverkan och paraplyorganisation. Där kan initiativ samlas som är riktade mot finansmarknaden och näringslivets klimatomställning. 

– Liknande nationella plattformar för hållbar finansiering finns i Nederländerna och Storbritannien som på olika sätt integrerar klimatpolitiken med finansmarknaden. En första uppgift skulle kunna vara att undersöka vilken typ av data som näringsliv och finansiella aktörer behöver för sin klimatrapportering och investeringsbeslut, och som myndigheter förfogar över och kan tillgängliggöra, säger Nadine Viel Lamare, klimatanalytiker på klimatanalysenheten.

Naturvårdsverket föreslår även ökade resurser till Finansinspektionen samt att Sverige, inom EU, ska fortsätta driva på integrering av hållbarhetsaspekter inom kapitalmarknadsunionen och där särskilt verka för att alla verksamheter som har miljöpåverkan ska omfattas av EU-taxonomin. 

Rapport: Kapitalförsörjning för näringslivets klimatomställning (pdf 1,4 Mb)  

Kontakt

Nadine Viel Lamare, klimatanalytiker finans, klimatanalysenheten, 

010-698 11 10, nadine.viel-lamare@naturvardsverket.se