Nytt system med nationella ersättningar

2022-04-08 NYHET Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att inrätta ett nationellt program för ersättning till restaurering av ängs- och betesmarker, naturvårdsbränning i vissa ängs- och betesmarker, lövtäkt i ängs- och betesmarker, samt slåtter av vissa hävdberoende myrmarker.

De åtgärder som omfattas av uppdraget har tidigare varit en del av Sveriges genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken, men har nu lyfts ut ur denna för att istället hanteras nationellt. Lantbrukare och andra markförvaltare ska kunna få ersättning för åtgärderna genom ett förfarande som ska vara användarvänligt och rättssäkert samt möjliggöra uppföljning.

– Vi är angelägna om att det blir enkelt för de brukare som kan bli berättigade till ersättning för dessa åtgärder att kunna fortsätta med skötseln när Naturvårdsverket nu tar över från Jordbruksverket säger Claes Svedlindh, avdelningschef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

I uppdraget ingår att ta fram kriterier och prioriteringar för de olika ersättningsformerna, liksom att föreslå nivån på de olika ersättningsbeloppen. Programmet ska utformas så att prioritet ges till sådana marker som har bäst förutsättningar för att natur- och kulturmiljövärden bevaras, stärks och upprätthålls över tid genom kontinuerlig hävd.

I arbetet kommer länsstyrelserna med sin kunskap och erfarenhet att få en nyckelroll. Särskild prioritet ska ges åt marker som omfattas av hävdberoende naturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, och då främst sådana marker som ligger inom Natura 2000-områden.

De åtgärder som omfattas av uppdraget är viktiga för att bevara och stärka natur- och kulturmiljövärden. De bidrar därmed till måluppfyllelsen för flera miljökvalitetsmål, samt är ett led i att nå vissa av målen i EU:s strategi för biologisk mångfald. 

– Gräsmarkerna i odlingslandskapet hör till våra mest artrika, men också mest hotade naturtyper. Vi hoppas kunna utforma ett program som leder till att situationen för dessa värdefulla marker förbättras säger Claes Svedlindh.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 februari 2023. Ersättning för åtgärder som uppfyller fastställda kriterier ska kunna betalas ut från och med 2023. Ett funktionellt och användarvänligt administrativt system för handläggning av ersättningarna ska i sin helhet vara på plats till 2024.

 

Kontakt

Marianne Wetterin, handläggare Landskapsenheten, 010-698 1423
marianne.wetterin@naturvardsverket.se

Anette Andersson, enhetschef Landskapsenheten, 010-698 1345
anette.andersson@naturvardsverket.se