Nytt nationellt program föreslås för ersättning till restaurering av ängs- och betesmarker

2022-09-16 PRESSMEDDELANDE Naturvårdsverket föreslår att ersättningssystemet ska omfatta åtgärderna hamling, restaureringshamling, naturvårdsbränning av ljung och gräsmark, myrslåtter och restaurering av slåtterängar och betesmarker. Ersättningsbeloppen föreslås utgöras av schabloner och bygger på uppdaterade kalkyler över kostnaderna för olika åtgärder. Ersättningarna ska kunna betalas ut från och med 2023.

Programmets huvudsakliga målgrupper är lantbrukare och andra markförvaltare, exempelvis stiftelser, föreningar och kommuner. Naturvårdsverket föreslår att statliga myndigheter inte ska kunna beviljas ersättning eftersom det bedöms vara samhällsekonomiskt ineffektivt. 

– Med förslaget finns det möjlighet att även fortsättningsvis erhålla ersättning för restaureringsinsatser och andra åtgärder i odlingslandskapet som är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden, säger Anette Andersson, enhetschef vid Landskapsenheten på Naturvårdsverket. 

Förslaget innebär att länsstyrelsen i respektive län handlägger ansökningar och beslutar om vilka ansökningar som ska beviljas ersättning, med de villkor som behövs för att uppfylla syftet. Länsstyrelsen är den myndighet som har bäst förutsättningar att prioritera rätt åtgärder utifrån länets förutsättningar, för att åstadkomma naturvårdsnytta med tilldelade medel. Ett beslut om ersättning ska kunna omfatta mellan ett och åtta år, beroende på åtgärd. 

Länsstyrelserna föreslås också ansvara för att tillhandahålla det administrativa system som krävs för att kunna ansöka om ersättning och handlägga ansökningar. 

Naturvårdsverkets roll innebär att ansvara för vägledning och uppföljning, föreskriva om ytterligare bestämmelser och att fördela anslagna medel till länsstyrelserna. Under hösten fortsätter Naturvårdsverket arbetet med att få på plats alla delar som krävs för att kunna hantera ansökningar och betala ut ersättning. En förutsättning för fortsatt arbete är dock att regeringen också beslutar om det nationella programmet. 

Naturvårdsverket har i uppdrag att inrätta ett nationellt program för ersättning till restaurering av ängs- och betesmarker och vissa skötselåtgärder i odlingslandskapet, som tidigare har finansierats genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Den 15 september gjordes en delredovisning av uppdraget. 

Läs mer

Kontakt

Jonas Nordanstig, projektledare Regeringsuppdragsenheten, 010-698 10 16, jonas.nordanstig@naturvardsverket.se 

Marianne Wetterin, handläggare Landskapsenheten, 010-698 14 23, marianne.wetterin@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se