Nya riktlinjer från WHO stärker hälsoargumentet för luft- och klimatåtgärder

2021-09-22 NYHET Idag presenterade Världshälsoorganisationen, WHO riktvärden för luftkvalitet. Vetenskapen visar att flera luftföroreningar är betydligt farligare för hälsan av vad man tidigare trott och därför presenterar WHO skärpta riktvärden för att skydda människors hälsa.

WHO:s skärpta riktvärden för luftkvalitet ger rekommendationer om riktlinjer för luftkvalitet samt delmål för sex viktiga luftföroreningar. De nya riktlinjerna, som lanserades den 22 september, utgår från tydliga bevis på den skada luftföroreningar har på människors hälsa och rekommenderar nya luftkvalitetsnivåer för att minska halterna av viktiga luftföroreningar, varav några också bidrar till klimatförändringarna. 

En jämförelse av rapporterade data om halter av luftföroreningar från svenska kommuner, visar att ett kraftigt åtgärdsarbete kommer att krävas för att klara WHO:s nya riktvärden. Halter av luftföroreningar ligger alltså långt över WHO:s rekommenderade nivåer i stora delar av landet.   

Riktlinjerna har skärpts från tidigare, vilket sätter ljuset på om såväl EU:s, som de svenska miljökvalitetsnormerna och miljömålen för flera viktiga föroreningar, är tillräckliga för att skydda människors hälsa. Riktlinjerna kommer att vara centrala för EU:s översyn av luftkvalitetsdirektiven som pågår och därmed även nivån för miljökvalitetsnormerna inom EU och Sverige. Miljökvalitetsmålet Frisk Luft kommer också analyseras och bedömas utifrån WHO:s underlag.   

WHO:s nya riktlinjer för luftkvalitet  

Sedan den förra uppdateringen av WHO:s riktvärden har det skett en betydande ökning av mängden och kvalitén av det vetenskapliga underlaget som visar olika negativa hälsoaspekter av luftföroreningar. Av den anledningen har en systematisk genomgång av det samlade vetenskapliga underlaget gett lägre riktvärden än förra gången. 

Som exempel uppskattar WHO att, jämfört med dagens situation, skulle ungefär 80% av dödsfallen kopplade till luftföroreningar från partiklar (PM2,5) undvikas om alla världens länder skulle klara de nya riktvärdena för PM2,5 (som årsmedelvärde).  

- WHO:s skärpta riktvärden visar att många luftföroreningar är farligare för vår hälsa än vi tidigare trott. En stor del av Sveriges befolkning utsätts idag för föroreningshalter som överskrider WHO:s riktvärden betydligt, säger Roger Sedin, enhetschef på Naturvårdsverkets luftenhet.  

Mer information om pressträffen på WHO:s webbplats

Kontakt

Filip Norlén, handläggare på luftenheten. Mail: Filip.Norlen@Naturvardsverket.se telefon: 010-698 17 20 

Roger Sedin, enhetschef på luftenheten. Mail: Roger.Sedin@Naturvardsverket.se telefon: 010-698 17 58