Ny vägledning om hållbar dagvattenhantering

2022-12-14 NYHET Naturvårdsverket har tagit fram en ny vägledning för att stötta kommuner i arbetet med en hållbar dagvattenhantering. Vägledningen identifierar bland annat olika framgångsfaktorer, och beskriver även vilka verktyg, processer och arbetssätt som kan användas.

– En bred kommunövergripande samverkan är en förutsättning för att lyckas integrera en hållbar dagsvattenhantering från tidig planering till genomförande och driftsättning, säger Nina Lans, handläggare på Naturvårdsverket. 

Flera framgångsfaktorer har identifierats. Det handlar till exempel om att skapa en strukturerad arbetsprocess, att prioritera bland dagvattenlösningarna i samverkan med berörda aktörer, och att skapa rutiner för att följa upp och utvärdera såväl det organisatoriska dagvattenarbetet som de genomförda dagvattenåtgärderna. 

Vägledningen är resultatet av ett genomfört regeringsuppdrag och den har tagits fram i dialog med kommuner, stora som små, från norr till söder. Den är baserad på kommuners uttryckta behov av stöd. Uppdraget har genomförts i nära samarbete med Boverket och i samverkan med ett flertal andra myndigheter som på olika sätt vägleder i frågor som knyter an till en hållbar dagvattenhantering. Vägledningen vänder sig till kommuner men även till andra aktörer som exempelvis byggherrar, verksamhetsutövare och markägare.

Den nya vägledningen ska framför allt hjälpa kommunerna i arbetet med att uppnå följande två etappmål:

  • Alla kommuner har senast 2023 integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse.
  • De kommuner där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, har senast 2025 genomfört en kartläggning och tagit fram handlingsplaner för en hållbar dagvattenhantering samt påbörjat genomförandet av planerna.

Till vägledningen

Kontakt

Nina Lans, handläggare på vatten- och avloppsenheten, telefon 010-698 17 75, e-post nina.lans@naturvardsverket.se.