Ny vägledning om grönska i planering – en viktig pusselbit för hållbar samhällsutveckling

2021-01-25 NYHET Naturvårdsverket och Boverket lanserar idag en ny vägledning om grönplanering. Den ska stötta kommunernas arbete med att främja och utveckla grönstruktur i planeringen och skapa långsiktigt hållbara, hälsosamma och attraktiva livsmiljöer.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar kopplade till klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och leverans av ekosystemtjänster, urbanisering samt försämrad och ojämlik folkhälsa. Grönplanering handlar om att synliggöra och utveckla värden som natur och landskap kan bidra med för en hållbar samhällsutveckling.

- Grönstrukturen i och omkring våra städer och samhällen är mångfunktionella och har stor potential att bidra till att hantera flera av våra samhälsutmaningar samtidigt. Det blir därför viktigt att planera så att dessa funktioner kan främjas och utvecklas. Inte minst för att det finns stora vinster att göra för samhället. Här är grönplanen en viktig pusselbit, säger Nicole Lindsjö, projektledare för vägledningen på Naturvårdsverket.

Vägledningen har tagits fram i bred samverkan med flera myndigheter, länsstyrelserna och referenskommuner från hela landet. Den består av två delar som handlar om grönplanering i fysisk planering och om hur man praktiskt tar fram en grönplan.

- Vi behöver ha många grönområden i och nära våra städer. Flera forskningsstudier visar att gröna miljöer är hälsofrämjande, men de måste ligga nära bostaden. Är det mer än 300 meter till ett grönområde minskar användningen stort. Det behöver även finnas många olika kvalitéer och upplevelsevärden för att få störst hälsofrämjande effekt, säger Ulrika Åkerlund, projektledare för vägledningen på Boverket.

I grönplanen kan kommunen fatta beslut om strategiska målsättningar, ställningstaganden och riktlinjer för att främja folkhälsan, stärka biologisk mångfald och anpassa samhället till ett förändrat klimat. 

- Grönplanen kan omfatta bland annat friluftslivsfrågor, klimatanpassning och naturvård. I och med att frågorna samlas i en och samma plan kan man lättare hitta synergier mellan de olika perspektiven, säger Nicole Lindsjö.

Om vägledningen 

Vägledningen vänder sig till dig som arbetar på en kommun eller som konsult på uppdrag av en kommun inom park, miljö, naturvård, stadsbyggnad, kulturmiljö, friluftsliv och strategisk planering. Den kan också ha ett värde för dig som är beslutsfattare, i egenskap av förtroendevald eller chef, liksom för tjänstepersoner på länsstyrelse eller regioner. Vägledningen kan även vara intressant för dig som allmänt vill veta mer om processen att ta fram en grönplan eller för dig som vill veta mer om grönplanering generellt och som vill ha stöd och argument för att arbeta med grönska i planering. Vägledningen har tagits fram som en samverkansåtgärd inom Rådet för hållbara städer. Arbetet har genomförts i bred samverkan med flera myndigheter, länsstyrelserna och referenskommuner från hela landet.  

Mer information

Nicole Lindsjö, landskapsarkitekt/grönstrateg, Naturvårdsverket nicole.lindsjo@naturvardsverket.se, Tel: 010-698 10 00

Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt Boverket ulrika.akerlund@boverket.se. Tel: 0455-353000