Ny vägledning för etappmål om dagvatten och hållbar dagvattenhantering

2022-07-08 NYHET Två av regeringens beslutade etappmål ska bidra till en hållbar dagvattenhantering. Vägledningen syftar till att stötta kommunerna i arbetet med att nå dessa mål. Här beskrivs olika verktyg, processer och arbetssätt som kan bidra till att skapa underlag och förutsättningar för att nå målen.

Målet med vägledningen är att ge stöd till kommunerna och andra aktörer, som exempelvis byggherrar, verksamhetsutövare och markägare, i arbetet med att integrera en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid ändringar av befintlig bebyggelse. Vägledningen ska även ge stöd för att integrera en hållbar dagvattenhantering där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse.

Vägledningen utgår ifrån gällande lagstiftning och avser att beskriva olika verktyg, processer och arbetssätt som kan hjälpa till att skapa rätt förutsättningar och underlag för att nå etappmålen för dagvatten.

Inriktningen och utformningen på vägledningen baseras på behov som kommuner uttryckt i dialog med Naturvårdsverket och Boverket. Vägledningen är helt webbaserad och utgörs av flera delar som publiceras på hemsidan. 

Läs mer om Hållbar dagvattenhantering

Kontakt
Nina Lans, handläggare, 010-698 17 75
nina.lans@naturvardsverket.se