Ny rapport om havsbaserad vindkraft och marint liv

2022-05-31 NYHET En ny rapport från forskningsprogrammet Vindval, visar att många av de risker som diskuteras i samband med havbaserad vindkraft går att minimera genom skadelindrande åtgärder och god planering.

Rapporten Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv – en syntesrapport om kunskapsläget 2021 presenterar kunskap om effekter av vindkraft på marina organismer. Forskarna föreslår också åtgärder för att minska påverkan. Fokus ligger på miljöer i Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska viken och de arter som lever inom det djupintervall som är intressant för etablering av vindkraft.

Det senaste decenniets tekniska utveckling har medfört att vindparker kan anläggas på större djup än tidigare. Flytande fundament som klarar ännu större djup, förväntas bli vanligare.  Temamässigt omfattar rapporten bottennära miljöer, fisk, marina däggdjur och sjöfågel. Forskarna har också strävat efter att belysa kunskapsläget kring kumulativa effekter, samt frågor om under vilka förutsättningar havsbaserad vindkraft skulle kunna gynna marint liv.

Författarna bedömer att många av de risker som noterats eller diskuterats i samband med havsbaserad vindkraft idag är möjliga att minimera genom skadelindrande åtgärder och god planering. Dagens kunskapsunderlag tyder på att havsbaserad vindkraft inte bidrar väsentligt till kumulativ påverkan i havet, när det gäller exempelvis undervattensljud och sedimentspridning.

– Den kunskap som finns stöder att det finns förutsättningar för en stegvis ökning av havbaserad vindkraft i svenska hav, även om det är viktigt med noggrann uppföljning av de vindparker som etableras, säger huvudförfattaren Lena Bergström, Institutionen för akvatiska resurser, SLU.

– Vindval såg det som angeläget att uppdatera syntesrapporten från 2012, eftersom intresset för att etablera vindkraft till havs har ökat kraftigt. Dessutom har den tekniska utvecklingen har gått snabbt och mycket ny forskning har tillkommit, säger Kerstin Jansbo, Vindvals programchef.

En viktig skillnad jämfört med tidigare rapport är att det finns en ökande mängd vetenskapligt granskade studier som visar exempel på när arter har gynnats i närheten av vindkraftverk.

Vindval är ett forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Syntesrapporten har delfinansierats av Formas.

Kontakt

Kerstin Jansbo, programchef för Vindval
kerstin.jansbo@naturvardsverket.se
010-698 14 56