Ny rapport om cykelplaneringen i Sverige

2021-06-15 NYHET Nationella cykelrådet ger idag ut en ny rapport om hur cykelplaneringen fungerar i Sverige. Den kartlägger olika aktörers ansvar och roller, och beskriver även utmaningar och behov av förbättringar, för att underlätta en planering som stärker förutsättningarna för att välja cykel som trafikslag.

Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn som innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.  För att begränsa utsläpp från vägtrafik i större tätorter har regeringen beslutat om ett etappmål om att andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

En del i omställningen av transportsektorn handlar om att trafikarbetet med energieffektivare trafikslag, däribland cykel, behöver öka medan trafikarbete med de energiintensiva trafikslagen bil, lastbil och flyg behöver minska. För att uppnå det är det viktigt att förutsättningarna att välja gång-, cykel- och kollektivtrafik stärks. Ett ökat cyklande som ersätter bilresor i tätorter och städer bidrar också bland annat till mer hälsosamma och attraktiva städer.

Ansvaret för planering, finansiering, drift och underhåll finns fördelat på flera olika aktörer på kommunal, regional och nationell nivå. För ett sammanhållet, attraktivt och säkert cykelvägnät krävs samverkan mellan dessa planeringsnivåer. En förhoppning från Nationella cykelrådet är att rapporten ska bidra till ökad förståelsen för olika aktörers ansvar och hur planeringssystemet hänger ihop, för att skapa bättre förutsättningar för samverkan i arbetet för ökad och säker cykling.

Utmaningar och behov av förbättring

I rapporten beskrivs de utmaningar och behov av förbättringar som finns för att underlätta cykelplaneringen och samverkan mellan olika planeringsnivåerna.

– I vårt nuvarande planeringssystem finns det en rad hinder som försvårar förutsättningarna för samverkan, planering och finansiering av cykelsatsningar. Jag ser det som positivt att Nationella cykelrådet i den här rapporten lyfter fram dessa hinder, så att de kan ligga till grund för förslag till förändringar. Det är viktigt att det blir enklare att planera för ett transportsystem där förutsättningarna att välja cykel stärks, säger Ida Nelson som representerar Naturvårdsverket i Nationella cykelrådet.

Nationella cykelrådets medlemmar har identifierat utmaningar och behov av förbättringar inom följande områden:

Roller, ansvar och mål

 • Behov av samsyn i ett delat ansvarsförhållande.
 • Tydliga mål för styrning.
 • Målkonflikter inom hänsyns- och funktionsmålen.

Planering av cykelinfrastruktur

 • Prioritet för cykeln och konkurrenskraft gentemot bilen.
 • Konkurrens om stadens yta.
 • Cykling i glesbefolkade områden.
 • Implementering av befintlig kunskap och behov av fördjupade kunskaper.

Finansiering

 • Resurser – framför allt till steg 1- och 2-åtgärder.
 • Värdering av nyttor och brister.
 • Kommunal medfinansiering.
 • Höga kostnader och behov av förenklad planprocess.

Lagar och regler

 • Behov av uppdaterade regelverk.
 • Kännedom om trafikregler och dess benämningars betydelse.
 • Krav på funktionellt samband.

Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling där Trafikverket står för ordförandeskapet. 

Mer information

Kontakt