Nu går det att ansöka om bidrag ur viltvårdsfonden för år 2022

Från och med den 23 september går det att söka bidrag ur viltvårdsfonden för bidragsår 2022. Organisationer som söker bidrag ska vara ideella, riksomfattande och i övrigt uppfylla de krav som framgår i förordningen.

Det är andra gången som det går att ansöka om bidrag ur viltvårdsfonden i enlighet med förordningen (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Ansökningarna för bidragsår 2022 ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 22 oktober 2021. 

Organisationer som söker bidrag ska vara ideella, riksomfattande, ha bedrivit verksamhet under minst tre år före ansökan om bidrag, ha en verksamhet som syftar till att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med jaktlagen (1987:259) och i övrigt uppfylla de krav som framgår i förordningen.

Bidrag kan delas ut både som organisations- och verksamhetsbidrag: 

  • Organisationsbidrag 
    Bidrag som ges i förhållande till organisationens medlemsantal, geografiska spridning och aktivitetsnivå. 
  • Verksamhetsbidrag 
    Bidrag som ges till stöd för en specifik verksamhet efter särskild prövning och som är förenat med resultatkrav. 

Urval och bedömningskriterier 

När en ansökan kommer in till Naturvårdsverket bedöms först om grundkraven i förordningen på vilka ideella organisationer som kan få bidrag är uppfyllda. Sedan bedöms i ett andra steg sökandens förutsättningar för bidrag i förhållande till bidragets syfte. Syftet med bidragen ska vara att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen. 

Om de ansökningar som kvalificerar sig för bidrag, tillsammans överstiger 16,8 miljoner kronor görs, i ett tredje steg, en prioritering. Naturvårdsverket prioriterar då de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med bidraget. Som stöd i den bedömningen utgår Naturvårdsverket från följande kriterier:

  • om ansökan i huvudsak ligger i linje med Strategi för svensk viltförvaltning,
  • om ansökan inriktas mot jaktbara eller potentiellt jaktbara arter,
  • om ansökan visar på en koppling mellan jakt och viltvård.

Detta görs för att säkerställa en god nationell viltvård som syftar till att bevara och nyttja viltbestånd långsiktigt.

Om den som ansöker tidigare fått bidrag ur viltvårdsfonden, ska även redovisningen av vad tidigare bidrag använts till beaktas vid bedömning av ansökan. 

Tidsplan 

Ansökningsperioden är mellan den 23 september och den 22 oktober 2021. I december tas beslut om vilka som får bidrag och besked skickas ut.  

Mer information 

Ytterligare information, förordningen och ansökningsformulär går att hitta på vår webbsida om Viltvårdsfonden, där det också kommer gå att följa processen.  

Viltvårdsfonden

Kontakt  

Carl-Johan Lindström, chef viltförvaltningsenheten

010-698 15 75
Carl-Johan.Lindstrom@naturvardsverket.se