Naturvårdsverket tar hjälp för att främja viltvården

2022-04 04 NYHET Naturvårdsverket har tecknat avtal med Svenska Jägareförbundet för bland annat viltövervakning och adaptiv klövviltsförvaltning. Genom dessa avtal finns nu goda förutsättningar att främja viltvården och utveckla viktiga områden inom viltförvaltningen i samverkan med Sveriges jägare.

Naturvårdsverket har under 2021 upphandlat fyra tjänster i form av: viltövervakning, viltprovtagning, adaptiv klövviltsförvaltning och minskat lidande hos trafikskadat vilt. Svenska Jägareförbundet vann alla upphandlingarna och avtalen för de olika tjänsterna träder i kraft i samband med det nya jaktåret 2022/2023. 

Naturvårdsverket ser goda möjligheter att, som en fortsättning av uppdraget, utveckla ytterligare samverkan med Svenska Jägareförbundet inom viktiga områden i viltförvaltningen. 

Vinster för svensk viltförvaltning 

Genom avtal och samverkan mellan Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet får vi nu goda möjligheter att exempelvis utveckla viltsjukdomsövervakningen och därmed se till att eventuella viltsjukdomar upptäcks tidigt och att rätt åtgärder sätts in i ett tidigt skede. 

På motsvarande sätt finns möjligheter att ytterligare utveckla övervakning av viltstammarnas storlek och utbredning genom enskilda jägares fortsatta bidrag med viltobservationer och jaktresultat.  

– Vi har idag goda erfarenheter av samverkan mellan myndigheter och jägare vad gäller älg där jägarnas rapportering är en avgörande komponent för arbetet med att förvalta älgstammen. De nya avtalen kan bidra till att främja viltvården och utveckla svensk viltförvaltning. säger Jens Andersson, projektledare på regeringsuppdragsenheten. 

Naturvårdsverket ser fram emot det kommande arbetet tillsammans med Svenska Jägareförbundet och en ny fas inom uppdraget med möjlighet till utvecklingsarbete för att främja viltvården. 

Bakgrund 

Sedan länge har Svenska Jägareförbundet haft ansvar att utföra olika åtgärder inom viltövervakning, adaptiv klövviltsförvaltning och viltolyckor som en del av regeringens Jakt- och viltvårdsuppdrag till förbundet. Uppdraget har finansierats genom den avgift jägarna årligen betalar (viltvårdsavgiften).  

I januari 2021 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att se till att dessa åtgärder, samt vid behov andra relevanta viltvårdsåtgärder, genomförs inom ramen för upphandlingslagstiftningen. I samband med denna förändring kommer det tidigare Jakt- och viltvårdsuppdraget ersättas av ett flerårigt organisationsbidrag till Svenska Jägareförbundet. 

Kontaktperson 

Jens Andersson, projektledare på regeringsuppdragsenheten, jens.andersson@naturvardsverket.se, 010-698 12 00