Naturvårdsverket underrättar regeringen om H2 Green Steels ansökan om nytt stålverk

2022-02-04 NYHET Naturvårdsverket bedömer att det finns risk för stor miljöpåverkan från det nya stålverk som H2 Green Steels ansökt om att uppföra i Bodens kommun. Den 3 februari lämnades därför en underrättelse till regeringen.

Naturvårdsverket har lämnat yttranden över H2 Green Steels ansökan till mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt den 3 februari 2022 samt över bolagets samrådsunderlag den 11 maj 2021. Den 3 februari 2022 lämnade Naturvårdsverket en underrättelse till regeringen. 

Naturvårdsverket har bedömt att miljöpåverkan från den ansökta verksamheten kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag och har underrättat regeringen. Den planerade verksamheten innebär miljömässigt nytänkande men har samtidigt en omfattande stålproduktion, i en storleksordning som motsvarar den sammanlagda stålproduktionen vid alla nuvarande stålverk i Sverige. I och med verksamhetens omfattning kan produktionen komma att medföra stora utsläpp till luft. Anläggningen kommer även att förbruka stora mängder energi och råvaror. 

Inget ställningstagande men skyldighet att underrätta regeringen

Myndigheten är skyldiga att underrätta regeringen när en verksamhet kan få betydande inverkan på människors hälsa och miljön. Det innebär inte att Naturvårdsverket tagit ställning i sak. På grund av anläggningens storlek riskerar den att få regional påverkan på miljön.

Genom att Naturvårdsverket underrättar får regeringen information om ärendet och kan välja att pröva tillåtligheten. Om regeringen beslutar att ta till sig ärendet fortsätter ändå handläggningen i mark- och miljödomstolen, med skillnaden att domstolen sedan kommer att överlämna ett förslag till bedömning till regeringen. Därefter får regeringen ta ställning till tillåtligheten. Om regeringen beslutar att inte ta till sig ärendet fortsätter handläggningen i mark- och miljödomstolen, frågan om tillstånd avgörs då av domstolen i en dom. 

Kontakt

Matthis Kaby, handläggare industrienheten
010-698 13 49, matthis.kaby@naturvardsverket.se