Naturvårdsverket beslutar om licensjakt efter järv

2022-11-10 NYHET Järvpopulationen i Sverige har varit stabil de senaste fem åren och stammen anses ha gynnsam bevarandestatus. I år beslutar Naturvårdsverket om licensjakt efter 20 järvar inom utvalda områden i Jämtlands län för att minska tätheten av järv i dessa områden och därigenom minska skadorna för renskötseln.

Antalet järvar har ökat och i år uppskattas den skandinaviska populationen till 1019 vuxna järvar som är ett år eller äldre, varav cirka 668 finns i Sverige. Antalet järvar baseras på kvalitetssäkrade inventeringar av föryngringar i Skandinavien år 2020–2022. I år inventerades 19 fler föryngringar än föregående år i Sverige. Den största delen av järvstammen, närmare bestämt 40 procent, finns i Jämtlands län. 

I år beslutar Naturvårdsverket om licensjakt på 20 järvar i sex områden i Jämtlands län. Uttaget är baserat på en beskattningsmodell för järv, och jakten är riktad till områden med tät förekomst av järv och hög skadebild för renskötseln. Tanken med licensjakten är att den ska minska risken för negativa socioekonomiska konsekvenser och bidra till det politiska målet om toleransnivån.

Det är både åretruntmarker och vinterbetesmarker som är utvalda och det är fem samebyar som är berörda. Andra län har inte varit lika aktuella för licensjakt då de senaste årens inventeringsresultat har varierat och därmed inte legat stabilt över länens miniminivåer med marginal för både skydds- och licensjakt.

̶   Vi hoppas att licensjakten ska underlätta för renskötseln genom att förebygga skador orsakade av järv inom de aktuella områdena, säger Hanna Ek, biträdande chef på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet. 

Nytt för i år är att det blir tillåtet att delvis använda motorfordon för att genomföra jakten.

Läs mer

Kontakt

Hanna Ek, biträdande chef Viltförvaltningsenheten
010-698 10 96, hanna.ek@naturvardsverket.se

Bea Kazemi, handläggare Viltförvaltningsenheten
010-698 18 05, baharan.kazemi@naturvardsverket.se