Klimatklivet vill stödja utfasning av fossila bränslen och energieffektivisering i mindre industrier

2022-04-19 PRESSMEDDELANDE Industrin står för en dryg tredjedel av Sveriges utsläpp. Det är avgörande att kraftigt minska dessa utsläpp om vi ska nå målet om nettonollutsläpp senast till 2045. Mindre industrier i flera branscher har stor potential att bidra till att målet uppfylls genom att fasa ut fossila bränslen och effektivisera energianvändningen. Klimatklivet prioriterar därför den typen av åtgärder under året.

– I år har Klimatklivet fått utökade medel för att stötta projekt och investeringar som minskar utsläppen. Vi ser gärna fler ansökningar från projekt som syftar till utfasning av fossila bränslen och energieffektivisering inom industrin, främst små- och medelstora företag, berättar Audrée Paquette, handläggare på Klimatklivet.

Företag som genomför en energikartläggning kan systematiskt arbeta med att energieffektivisera sin verksamhet och konvertera från fossila till förnybara energikällor. Klimatklivet ser gärna satsningar på förnybara energikällor som till exempel biobränsle i pannor för industriella processer eller uppvärmning av lokaler, att sätta in värmeväxlare, lagra energi, nyare utrustning så som värmepumpar, ventilationssystem och ugnar i industriprocesser samt modern styr- och reglerutrustning.

– Investeringar i förnybara bränslen, ny processteknik, ny värmepanna eller ett nytt ventilationssystem är exempel på bra åtgärder som Klimatklimat kan stötta. Åtgärderna kan också genomföras i kombination för att ytterligare förstärka klimatnyttan. Stödet kan sökas av såväl industrier i olika branscher som fastighetsägare, installatörer och leverantörer, berättar Audrée Paquette.

Klimatklivet beviljade 2020 1,2 miljoner kronor i stöd till Stål Set AB för ett byte av oljeförbränning mot fjärrvärme. Åtgärden innebär minskad årlig användning av fossila bränslen med 37 kubikmeter olja och sänkta koldioxidutsläpp med motsvarande cirka 96 ton per år.

– Hållbarhet är en grundläggande del av Stål Set AB, det driver våra beslut och är integrerat med vår företagskultur. Vi ville modernisera vår verksamhet och att fasa ut oljan var ett självklart beslut för oss. Därför valde vi att ansluta oss till fjärrvärmenätet, säger Billy Karlsson, projektledare på Stål Set AB

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Naturvårdsverket har i uppdrag att administrera stödet och för 2022 finns utökade medel att dela ut.

Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 9 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 23 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd.

För 2022 är anslaget för Klimatklivet 2,8 miljarder kronor. Fram till och med 2026 finns ytterligare medel. Ansökan är öppen 3–18 maj och 23 augusti–8 september.

Läs mer

Kontakt

Audrée Paquette, handläggare Klimatklivet, 010-698 18 02, audree.paquette@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se