Klargörande av förslag på ny paragraf i jaktförordningen

2021-06-07 NYHET I slutet av mars redovisade Naturvårdsverket en delrapport i regeringsuppdraget att med medel ur viltvårdsfonden främja viltvården. Rapporten innehöll förslag på författningstexter med syfte att ge Naturvårdsverket rättsligt stöd att utföra uppdraget i framtiden. Då syftet och innehållet i rapporten kan ha missuppfattats har Naturvårdsverket valt att föreslå en alternativ författningstext för att förtydliga Naturvårdsverkets mandat.

Ändringen handlar om en ny föreslagen paragraf (5d §) i jaktförordningen. I den ursprungliga rapporten föreslog Naturvårdsverket följande formulering:

”Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om anmälan av jaktresultat för jakt som avses i bilaga 1 och bilaga 4 till denna förordning.”

I den skrivelse som nu skickats till regeringen föreslår Naturvårdsverket att den tidigare texten ersätts av följande text:

”Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om anmälan av jaktresultat för jakt som avses i bilaga 1 och bilaga 4 till denna förordning som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen eller Sveriges internationella åtaganden i övrigt.”

Genom denna ändring klargörs paragrafens syfte och Naturvårdsverkets mandat vad gäller jägarnas rapportering av jaktresultat, det vill säga att när det behövs för rapportering till EU och andra internationella överenskommelser ska Naturvårdsverket kunna föreskriva om rapportering av jaktresultat.

Kontakt

Jens Andersson, handläggare
010-698 12 00
Jens.Andersson@naturvardsverket.se