I Sverige slängdes det över en miljon ton livsmedel 2020

NYHET 2022-05-30 Naturvårdsverkets senaste undersökning visar att vi fortfarande slänger för mycket mat. Över en miljon ton livsmedelsavfall slängs årligen. Samtidigt syns en trend mot minskade mängder i hushållen som också står för den största andelen.

Undersökningen tar upp livsmedelsavfall från hushåll, offentliga måltider, restauranger, livsmedelsbutiker, livsmedelsindustrin samt jordbruk och fiske.

Minskande trend i hushållen

För hushåll där uppföljningen gjorts på samma vis under en längre tid syns i livsmedelsavfallsstatistiken en minskande trend även per person. Livsmedelsavfall innehåller både skal och annat som inte är tänkt att ätas och mat som skulle kunnat ätas - matsvinn. Det är främst matsvinnet som matrester eller överblivna produkter som kasserats, som antas minska.

- Minskade mängder livsmedelsavfall i hushållen indikerar att satsningar för att öka medvetenheten kring minskat matsvinn har haft avsedd effekt och att mindre mat faktisk slängs i hushållen, säger Christina Anderzén på Miljö- och avfallsanalysenheten.

Livsmedelsavfall från butiker ökade inte trots ökad försäljning av mat

Uppföljningen visar att mängden livsmedelavfall från livsmedelsbutiker ligger på samma nivå som 2018. Samtidigt ökade försäljningen av varor, så sett till omsättningen i branschen kan man se en minskning av mängderna. Dock saknas fortfarande uppgifter om livsmedelsavfall från centrallager och i grossistled.

Pandemin påverkade restaurangbranschen 

De speciella förutsättningar under 2020 som präglades av covid-19-pandemin innebär osäkerheter i statistiken, men troligtvis är det den viktigaste förklaringen till uppskattning av mindre mängder livsmedelsavfall från restauranger. 

Byte av metod för offentlig måltid försvårar jämförelser mellan år

Under begreppet ”Offentlig måltid” inryms all mat som tillagas och serveras i till exempel på sjukhus, förskolor och skolor. Från 2020 används verksamheternas egen uppföljning med mätning i kök och matsal som underlag för statistiken. Den bedöms vara en säkrare metod än den som använts tidigare, men metodbytet har försvårat jämförelser med tidigare år och kan förklara att mindre mängder uppmätts 2020. 

Oklart vad gäller livsmedelsavfall i livsmedelsindustrin

De uppskattade mängderna livsmedelsavfall från livsmedelsindustrin är större 2020 än 2018, men det beror framför allt på ett utvecklat arbete med att samla in information från företag. I industrin uppkommer dessutom många olika typer av restprodukter med olika användningsområde. Ibland blir det livsmedelsavfall, ibland får det annan användning, till exempel som djurfoder. 

Från 2020 ska Sverige rapportera in statistiken till EU

Nytt för i år är att de uppgifter som sammanställs över uppkomna mängder livsmedelsavfall ska rapporteras till EU utifrån en gemensam definition. Uppgifterna används i arbetet för att sätta ett EU-gemensamt mål för minskade mängder livsmedelsavfall. Förutom statistiken som beskrivs här ska livsmedelsavfall från produktionen av livsmedel, jordbruket och fisket, rapporteras. Eftersom det ska rapporteras in enligt ny metod finns här ingen jämförelse bakåt i tiden. 

Etappmål för minskat matsvinn

Nationellt har regeringen beslutat om två etappmål för minskat matsvinn i det svenska miljömålssystemet. För uppföljning av det ena etappmålet som mäts i uppkommen mängd livsmedelsavfall mellan 2020 och 2025, kommer de uppgifter som sammanställs för rapportering av livsmedelsavfall till EU användas. Det andra etappmålet är att livsmedelsförlusterna i produktionen ska minska så att mer kan bli mat. En kartläggning över livsmedelsförluster inom ett urval produktgrupper, som tas fram inom ramen för regeringsuppdraget för minskat matsvinn, kommer att publiceras av Jordbruksverket under 2022.

Ambitionsnivån i etappmålen för minskat matsvinn är hög och är satt utifrån Agenda 2030 mål 12.3 om att från 2015 till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentled, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Nu är det dags för alla aktörer, företag, organisationer, myndigheter och konsumenter från jord till bord att göra etappmålen till sina. Detta genom att gå till den egna verksamheten och se vad som kan göras men också genom samverkan. Alla kan bidra.

Mer att läsa om livsmedelsavfall, matavfall och matsvinn