Med gemensamma krafter för hållbara landskap

2022-04-20 NYHET Nu får 11 länsstyrelser sammanlagt cirka fyra miljoner kronor till 14 projekt för fler insatser för grön infrastruktur som ska förbättra förutsättningar för växter och djur att leva och röra sig fritt i landskapet.

david-ekback-foto-ekback-johanna.png

Projekten som har beviljats medel handlar om att stärka grön infrastruktur i de svenska landskapen för att skapa fungerande livsmiljöer för växter och djur. 

De projekt som nu har beviljats har fokus på restaurering av framförallt naturbetesmarker och slåtterängar inom odlingslandskapet. Många tidigare hävdade marker har vuxit igen och flera arter är hotade. Projekten ska gynna olika arter som till exempel vilda pollinatörer som bin och fjärilar och blommor som fältgentianan.

– Samverkan mellan markägare och olika aktörer i landskapet är en viktig framgångsfaktor i projekten. När insatser som gynnar biologisk mångfald genomförs utifrån ett helhetstänk i landskapet kan de länka samman en fragmenterad natur, berättar Ingrid Johansson Horner, Naturvårdsverket.

Projekten innebär samverkan med ett stort antal olika aktörer. Det handlar om kommuner, markägare/brukare, Trafikverket, Statens fastighetsverk, floraföreningar, ungdjursbetesföreningar, djurhållare, stiftelser, samverkansgrupper med fler.  

Följande länsstyrelser har fått bidrag: Blekinge län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Norrbottens län, Södermanlands län, Västernorrlands län, Örebro län, Uppsala län, Västra Götalands län och Östergötlands län.

Åtgärder på mindre ytor mark har stor betydelse för hela landskapet

Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar med enskilda markägare så att varje fastighetsägare kan utveckla sin mark till att bidra med insatser för grön infrastruktur efter sina förutsättningar och ambitioner. Förra året fick länsstyrelsen i Jönköping bidrag från Naturvårdsverket till projektet ”Grön infrastruktur på fastighetsnivå” som de genomförde tillsammans med en markägare.

– Arbetet med grön infrastruktur bidrar till att vi utför rätt åtgärd på rätt plats, säger Caroline Jarlback, länsstyrelsen Jönköpings län. Det handlar om att lägga ett pussel med åtgärder för att skapa fungerande livsmiljöer och spridningsvägar för arter i hela landskapet. Med gemensamma krafter kan vi vända trenden och skapa mer hållbara landskap.

På fastigheten som projektet gällde bedrivs både jord- och skogsbruk. Åtgärderna hos markägaren har handlat om att länka samman olika värdefulla områden och skapa förutsättningar för fler växter som också gynnar fåglar och insekter. Fastigheten används nu för att inspirera fler markägare att göra samma sak.

– Projektet har erbjudit ny kunskap om och olika perspektiv på hur jag kan tänka grön infrastruktur i praktiken och gynna många olika värden på gården samtidigt, både sociala, ekologiska och ekonomiska. Nu fortsätter arbetet med att sprida kunskapen vidare genom bland annat exkursioner och informationsskyltar på gården, berättar David Ekbäck, som är markägare, skogs- och jordbrukare. 

Fakta

Samtliga länsstyrelser har en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Den ska bidra till kunskap om landskapet hos olika aktörer. Planerna föreslår också åtgärder som handlar om att binda ihop livsmiljöer som bidrar till mer biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster.

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Johansson Horner, projektledare på Landskapsenheten Naturvårdsverket  

010-698 14 06, ingrid.johansson-horner@naturvardsverket.se


Caroline Jarlback, länsstyrelsen Jönköpings län, 010-223 63 07,

caroline.jarlback@lansstyrelsen.se