Fortsatt satsning på åtgärder för vilda pollinatörer 2022

2022-02-08 NYHET Naturvårdsverket har för tredje året i rad beslutat att satsa ytterligare 11,66 miljoner kronor på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Det är en förstärkning av länsstyrelsernas arbete med vilda pollinatörer inom åtgärdsprogrammet för hotade arter (ÅGP). Bidragen fördelas till åtta län i södra Sverige.

Av Sveriges drygt 300 arter av vildbin är en tredjedel hotade. De behöver bli fler för att kunna bidra till pollineringen. Idag råder det brist på sandiga miljöer där vilda bin kan anlägga bon och blomrika miljöer där de kan få mat samt avsaknad av miljöer där mat- och boplatser ligger tillräckligt nära varandra.

Naturvårdsverket har nyligen beslutat att fördela ytterligare medel till fortsatta projekt med åtgärder för hotade vildbin. Principen är att bygga vidare på projekt som startade 2020 i områden som har förutsättningar för att skapa fungerande livsmiljöer för en mångfald av vilda pollinerare. 

De län som kommer att få bidrag för fortsatta och utökade insatser är:

  • Blekinge
  • Gotland
  • Halland 
  • Jönköping 
  • Kalmar
  • Skåne
  • Västra Götaland
  • Östergötland 

Viktiga åtgärder inom projekten är till exempel grävning för att skapa sandblottor, röjning av igenväxning, stängsling för att kunna återinföra bete, slåtter samt sådd och utplantering av nektar- och pollenrika växter. Ett viktigt mål är att knyta samman spridda förekomster av sand och blomrikedom till ett sammanhängande nätverk av miljöer, en så kallad grön infrastruktur, där de vilda bina lätt kan hitta föda. För att åstadkomma åtgärder i hela landskapet är det viktigt med samverkan och samarbete mellan exempelvis markägare, kommuner och andra berörda aktörer som verkar i landskapet.

– Genom denna riktade och långsiktiga satsning har länsstyrelsen Kalmar län kunnat ta ett helhetsgrepp på arbetet i utvalda områden, där det finns många hotade arter av vilda bin. Satsningen har gjort att vi har kunnat göra många olika åtgärder. Och det har gett effekt - de vilda pollinatörerna har svarat snabbt och vi har också sett att andra artgrupper gynnats, berättar, Helena Lager, koordinator Åtgärdsprogram för hotade arter på länsstyrelsen Kalmar län.

Det här är en del i regeringens treåriga satsning (2020-2022) på att förstärka förutsättningarna för vilda pollinatörer.

Mer information

Kontakt

Weronika Axelsson Linkowski, handläggare regeringsuppdraget om vilda pollinatörer och åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper, 010-698 12 45

Elisabeth Öhman, projektledare för regeringsuppdraget om vilda pollinatörer och pollinering, 010-698 15 34