Fortsatt ökande avfallsmängder och minskad materialåtervinning

2022-06-15 PRESSMEDDELANDE Under 2020 genererades 35,7 miljoner ton avfall i Sverige. Detta är en marginell ökning jämfört med 2018 då det genererades 35,2 miljoner ton avfall. Samtidigt visar statistiken att andelen av avfallet som materialåtervinns har minskat.

Uppgifterna avser genererade och behandlade mängder avfall i Sverige, exklusive gruvavfall från gruvsektorn. 

Uppkomna avfallsmängder

De största mängderna avfall 2020 genererades i byggbranschen (14,2 miljoner ton), hushållen (4,6 miljoner ton) och tjänstebranscherna (2,2 miljoner ton).

Av det icke-farliga avfallet utgjordes störst mängd av jordmassor (8,7 miljoner ton), mineraliskt och blandat bygg- och rivningsavfall (2,9 miljoner ton) och metallavfall (2,7 miljoner ton). Det farliga avfallet utgjordes främst av kemiskt avfall (643 000 ton), mineralavfall från avfallsbehandling och stabiliserat avfall (451 000 ton), samt jordmassor (410 000 ton).

– Tvärtemot samhällets mål att minska avfallet visar statistiken från åren 2014 till 2020 att det ökar, säger Lars Viklund, avfallsstatistiker på Naturvårdsverket. Statistiken vi nu publicerar avser 2020, ett år präglat av pandemin vilket kan ha påverkat på olika sätt. Vi ser i statistiken att avfallsmängderna i vissa branscher har ökat, medan avfallsmängderna i andra branscher har minskat. Totalt sett är det dock en marginell ökning av avfallsmängderna 2020 jämfört med 2018, fortsätter Lars Viklund.

Andelen av avfallet som materialåtervinns har minskat  

Under 2020 materialåtervanns 22 procent av det avfall som slutbehandlades i Sverige. 59 procent återvanns på annat sätt, till exempel genom energiåtervinning. 19 procent bortskaffades, till exempel genom deponering.

Jämfört med 2018 har andelen avfall som materialåtervinns minskat med tre procentenheter medan andelen som behandlas genom annan återvinning och bortskaffning har ökat med en respektive två procentenheter.

– Jag är osäker på om gemene man är medveten om att en så stor andel av det svenska avfallet inte materialåtervinns, säger Lars Viklund. Statistiken visar tydligt att ytterligare insatser behövs om man vill att materialåtervinningen ska öka och att vi ska komma högre upp i avfallshierarkin.

För att tydliggöra vad som behöver prioriteras och sträva efter finns avfallshierarkin som är befäst i svensk och europeisk lagstiftning. Förenklat innebär den att avfall i första hand ska förebyggas. Om det ändå blir avfall ska det behandlas på det sätt som bäst skyddar människors hälsa och naturen. Den nationella avfallsstatistiken omfattar de tre sista nivåerna i avfallshierarkin; materialåtervinning, annan återvinning och bortskaffning.   

En del av Sveriges officiella statistik 

Naturvårdsverket ansvarar för officiell statistik på statistikområdet avfall. Statistik om uppkommet och behandlat avfall sammanställs vartannat år.

Statistiken finns tillgänglig på Naturvårdsverkets och Statistikmyndighetens SCB:s webbplats.      

Avfall (naturvardsverket.se)

Avfall, uppkommet och behandlat (scb.se)

Kontakt

Lars Viklund, handläggare avfallsstatistik, 010-698 11 79, lars.viklund@naturvardsverket.se 

Fredrik Khayati, handläggare avfallsstatistik, 010-698 18 38, fredrik.khayati@naturvardsverket.se 

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se