Förslag mot ökande avfallsbrottslighet

2022-03-07 NYHET På regeringens uppdrag har tio myndigheter arbetat under 2021 för att ta fram en lägesbild och möjliga insatser mot ökande avfallsbrottslighet i Sverige. Myndigheterna redovisar nu några första förslag i en omfattande fråga. Bland annat föreslås skyltningskrav och ändrat tillsynsansvar över avfallstransporter samt att förenkla utbyte av information mellan berörda myndigheter.

Dagens avfallshantering med fler möjligheter att tjäna pengar på avfallet har även dragit till sig aktörer inom den organiserade brottsligheten. Förutom negativ samhällspåverkan så innebär avfallsbrottsligheten en negativ miljöpåverkan. Bland annat genom att föroreningar sprids från illegala tippningar till mark-, grund- och ytvatten. Föroreningar kan även spridas i luften genom avfallsbränder. Därför fick Naturvårdsverket ansvaret att samordna regeringsuppdraget som har genomförts i samverkan med Kustbevakningen, Polismyndigheten, Tullverket, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i Gävleborgs, Norrbottens, Stockholms, Skåne och Västra Götalands län.

– Inom uppdraget har vi haft en bra samsyn och vi ser flera problem kring gränskontroller, förebyggande av brott, myndighetssamverkan och tillsyn. Respektive myndighet gör nu flera åtaganden för att utveckla sitt arbete mot avfallsbrottsligheten, förklarar Henrik Sandström, handläggare på avfallsenheten på Naturvårdsverket.

De tio myndigheterna föreslår fyra författningsändringar. Bland annat föreslås att de fem länsstyrelser som har ansvar för tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter även ska ha delat tillsynsansvar tillsammans med kommunerna över avfallstransporterna inom Sverige samt att Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska kunna hämta information från Naturvårdsverkets avfallsregister för farligt avfall. Myndigheterna föreslår också ett krav på skyltning av avfallstransporter som skulle förenkla tillsynen av avfallstransporter. 

Myndigheterna föreslår även åtta nya uppdrag för att utreda ytterligare regeländringar och förenklingar för tillsynen på området. Bland annat för att kunna öka möjligheterna att stoppa och kvarhålla avfallstransporter samt att förbättra möjligheterna till bakgrundskontroll av de aktörer som anmäler eller söker tillstånd att hantera avfall. 

Myndigheterna gör även ytterligare åtaganden inom respektive myndighetsuppdrag. För Naturvårdsverkets del handlar det bland annat om att ta fram mer vägledning till tillsynsmyndigheterna och att avfallsregistret för farligt avfall fortsätter att utvecklas. 

– Samverkan mellan myndigheterna är också avgörande för det fortsatta arbetet samt att den gemensamma satsningen mot avfallsbrottslighet fortsätter, avslutar Henrik Sandström.

Läs mer

Kontakt

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Sandström, handläggare avfallsenheten
Telefon: 010–698 14 05, Mobil: 076-115 89 12
Henrik.Sandstrom@Naturvardsverket.se 

Margareta Eriksson, handläggare återvinningsenheten
Telefon: 010–698 11 60, Mobil: 076-115 16 76 Margareta.Eriksson@Naturvardsverket.se