Fler lodjur dokumenterade under årets inventering

2021-06-15 NYHET Resultaten från årets inventering visar att det finns omkring 1 250 lodjur i Sverige. Nationellt är det en ökning med ungefär 100 djur jämfört med förra året. Antalet lodjur ligger därmed över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer.

– I Sverige registrerades 213 familjegrupper under den gångna vinterns inventering. Det är en ökning från i fjol då 189,5 familjegrupper dokumenterades, säger Andreas Zetterberg, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Ökningen av antalet familjegrupper ses i mellersta och södra Sverige, samt Västernorrland. En viss minskning ses i övrigt i norra delarna av landet. Att jämföra inventeringsresultat mellan år bör dock göras med försiktighet eftersom förändringar i antal från år till år kan påverkas av faktorer såsom väderförhållanden (till exempel snötillgång), metoder och tekniska lösningar (till exempel viltkameror, DNA-analyser). Eftersom metoden endast räknar honor med årsungar så påverkas även resultatet av variationen av andelen honor som får ungar.

– Naturvårdsverket har sedan tidigare delegerat rätten att besluta om licensjakt till samtliga länsstyrelser, utom Gotlands län, ett beslut som gäller till och med den 15 april 2022. Inventeringsresultatet medför inga förändringar av detta, säger Carl-Johan Lindström tf. chef för viltförvaltningsenheten.

Fakta om lodjursinventering

Inventering av lodjur pågår varje år från första oktober till sista februari. Inventeringsarbetet baseras på registrering av familjegrupper, det vill säga en hona och hennes unge/ungar. Utifrån dessa uppgifter beräknas sedan hur många lodjur som finns i området. Övervakningen sker främst genom spårning på snö samt med hjälp av länsstyrelsens och allmänhetens viltkameror. Jägarnas och allmänhetens observationer utgör också en viktig del i inventeringsarbetet och alla som vill kan rapportera och ta del av observationer via skandobs.se eller mobilappen Skandobs. Lodjur inventeras enligt gemensam metodik med Norge för att få jämförbara data mellan länderna. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från SLU Viltskadecenter och norska Rovdata, på uppdrag av Naturvårdsverket och norska Miljødirektoratet.

Lodjur, antal familjegrupper inom respektive förvaltningsområde

Läs mer

Kontakt

Andreas Zetterberg, chef Viltanalysenheten
010-698 12 09
andreas.zetterberg@naturvardsverket.se

Baharan Kazemi (vid frågor om licensjakt på lodjur), handläggare Viltförvaltningsenheten
010-698 17 51
baharan.kazemi@naturvardsverket.se