Fjällrävens status i Skandinavien

2021-12-22 NYHET Årets inventeringsresultat tyder på fortsatt tillväxt för den hotade skandinaviska fjällrävspopulationen.

Resultatet från 2021 års inventering av fjällräv är nu sammanställt och siffrorna visar på en fortsatt tillväxt i fjällrävspopulationen i Skandinavien. Med en ökning på ungefär 20 individer sedan fjolårets inventering bedöms nu populationen vara uppe i strax över 470 vuxna individer. Sedan år 2000 när populationen uppskattades vara mellan 40–60 individer har populationen ökat, en trend som ser ut att hålla i sig även i år.

Fjällräven är klassificerad som starkt hotad (EN) och har trots 90 år som fredad art haft svårt att återhämta sig. Den långsiktiga visionen för fjällrävspopulationen är att skapa en stabil och livskraftig stam med gynnsam bevarandestatus.

Sedan 2018 inventeras fjällräv enligt gemensam metodik med Norge för att få jämförbara data mellan länderna. Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att koordinera och kvalitetssäkra arbetet nationellt. Länsstyrelserna samt Stockholms universitet bidrar med det praktiska inventeringsarbetet i fält.

Inventeringen utförs både under vintern och sommaren, där vinterkontrollernas resultat visar på vilka lyor som är aktiva och därmed prioriterade inför sommarkontrollerna. Under sommarkontrollerna dokumenteras också antalet nya kullar.

– Årets inventering resulterade i 118 registrerade nya kullar i Skandinavien, vilket är en tydlig ökning sedan förra året. Denna tillväxt tros delvis förklaras av en ökad tillgång på fjällrävens huvudföda, smågnagare. De mesta tyder också på att de intensiva bevarandeåtgärderna med stödutfodring har en betydande effekt för den positiva utvecklingen säger Malin Åhl, handläggare på Naturvårdsverket.

I årets rapport framgår det också att utbytet mellan delpopulationerna har ökat som en följd av minskat avstånd mellan delpopulationerna. Detta kan innebära ökad stabilitet och livskraft för hela fjällrävspopulationen i Skandinavien och kan i förlängningen ha positiv effekt för hela nordiska populationen.

– Årets resultat visar att det ser riktigt bra ut i de sydligaste delbestånden medan det har varit trögare i norr. Det tror vi främst beror på att det har varit ett relativt bra år för smågnagare i söder men inte i norr. Vidare hoppas vi på att det fortsätter öka med smågnagare och främst lämmel, så att valpar som har observerats i år överlever till våren och på så vis kan bidra med egna kullar under 2022, säger Johan Wallén, koordinator för fjällrävsinventeringen på Naturhistoriska riksmuseet.

Resultatet från inventeringen sammanställs i en gemensam rapport från Norsk institutt for naturforskning (NINA) och Naturhistoriska riksmuseet (NRM), på uppdrag av Miljødirektoratet i Norge och Naturvårdsverket, Sverige.

Om fjällräv

Fjällräven fridlystes 1928 i Sverige men trots det har antalet djur minskat till följd av bland annat brist på föda (uteblivna lämmelår) och ökad konkurrens från rödrävar. Tack vare återkomsten av lämmelår, åtgärder för att rädda fjällräven i form av stödfodring och rödrävsjakt har den svenska fjällrävsstammen sakta börjat återhämta sig.

Åtgärdsprogram för fjällräv

Rapport: Inventering av fjällräv i Sverige och Norge 2021 (nina.no)

Kontakt

Malin Åhl, handläggare
010-698 16 75
malin.ahl@naturvardsverket.se