Dom om Kaunis Iron AB:s tillstånd

2022-01-13 NYHET Dom i mål M 1828-18 om delvis återkallelse av Kaunis Irons AB:s tillstånd till gruvverksamhet meddelades på förmiddagen idag av mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.

Naturvårdsverket trodde på fullt bifall till sitt yrkande. Naturvårdsverket har nu delvis fått bifall till ansökan om återkallelse och tillståndet har återkallats till viss del på så sätt att brytningen begränsas till högst 7 miljoner ton malm per år. Tidigare tillstånd medgav brytning av 20 miljoner ton malm per år.

Domen omfattar drygt 150 sidor varav skälen utgör cirka 40 sidor. Vad gäller skälen för domstolens bedömning måste Naturvårdsverket först läsa domen noggrant och analysera skälen innan det går att uttala sig närmre i den delen och om vilka åtgärder som eventuellt kan bli aktuella från Naturvårdsverkets sida med anledning av domen. Naturvårdsverket har som brukligt tre veckor på sig att inkomma med ett eventuellt överklagande.

Mer information om återkallelse-målet och Kaunis Irons nya ansökan.

Kontakt

Karolina Ardesjö Lundén. chef miljöskyddsenheten,
010-698 14 79, karolina.ardesjo-lunden@naturvardsverket.se